1.พื้นที่ใช้ประโยชน์

2.พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์

3.พื้นที่ผลิตท่อนพันธุ์/เสบียงสัตว์

4.สถานะที่ดิน

ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล สำหรับรวบรวมเสบียงสัตว์ไว้ในพื้นที่ สามารถนำมาแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ จำนวน 58 แห่ง

 เป้าหมาย

  1. จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ในพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ทั้ง 29 แห่ง โดยให้ศูนย์ฯ/สถานีฯ แต่ละแห่งจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ในพื้นที่ที่เหมาะสม หน่วยงานละ 2 แห่ง รวม 58 แห่ง
  2. เก็บสำรองเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม/ปี/แห่ง

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ปี 62

 slide 1 (โครงการ    ข้าวโพด)

slide 2 (เนเปียร์ปากช่อง1  แพงโกล่า  มันสำปะหลัง)

slide 3 ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการเตรียมข้อมูลที่ ศวอ.ดำเนินการ

รายละเอียดทั้งหมด