ในปัจจุบันเกษตรกรไทยยังยึดอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพรอง ทั่วทุกภาคของประเทศมีประชากรสัตว์ประมาณ 6.5 ล้านตัว อาหารหยาบที่ใช้เลี้ยง นอกจากพืชอาหารสัตว์ซึ่งได้รับการสนับสนุน ทั้งเมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์จากกรมปศุสัตว์เพื่อปลูกใช้เลี้ยงสัตว์แล้ว ยังอาศัยวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรแลโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ดูเหมือนจะเพียงพอในการเลี้ยงสัตว์ตลอดปี แต่ในปีนี้มีแนวโน้มว่าจะเกิด ภัยแล้งเป็นเวลานาน เกษตรกรมักจะได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดแคลนอาหารหยาบ          กรมปศุสัตว์จึงจำเป็นต้องวางแผนสำรองเสบียงสัตว์ไว้ให้เพียงพอ เพื่อสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยเหล่านี้ได้ทันที ทั้งในรูปของหญ้าแห้ง หญ้าหมัก และหญ้าสด

       

   แผนผลิตเสบียงสัตว์ ในปีงบประมาณ 2560 (ตค.59-กย.60) จำนวน 5,700 ตัน แยกชนิดได้ดังนี้

ชนิด หญ้าแห้ง หญ้าแห้งGAP  ถั่วแห้ง หญ้าหมัก หญ้าสด รวม (ตัน)
จำนวน(ตัน) 3,780 240 50 100 1,530 5,430

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ยังมีเสบียงสัตว์แห้งคงเหลือยกยอดมาจากปีงบประมาณ 2559 อีกจำนวน 6,000 ตัน    ซึ่งเมื่อหลังจากใช้ไปในกิจกรรมของหน่วยงานแล้ว คาดว่าจะมีเสบียงแห้งสำหรับใช้ในการช่วยเหลือ ภัยธรรมชาติปีนี้รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 7,000 ตัน ซึ่งจะจัดสรรให้กับ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด คลังสำรอง ไว้ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยภัยอย่างหนักในช่วงเดือน ธันวาคม59-กุมภาพันธ์60 ที่ผ่านมา บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรในภาคใต้ได้อย่างเพียงพอ

                                                   

                                                   

คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล สำหรับรวบรวมเสบียงสัตว์ไว้ในพื้นที่ สามารถนำมาแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ จำนวน 58 แห่ง

 เป้าหมาย

  1. จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ในพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ทั้ง 29 แห่ง โดยให้ศูนย์ฯ/สถานีฯ แต่ละแห่งจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ในพื้นที่ที่เหมาะสม หน่วยงานละ 2 แห่ง รวม 58 แห่ง
  2. เก็บสำรองเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม/ปี/แห่ง

 

 กระบวนงานการบริการ-แจกเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ