ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์  รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ งานเตรียมตัวอย่างสารละลายเพื่อวิเคราะห์ดินและปุ๋ย