วันที่ประกาศ                                          

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย  สำหรับปฏิบัติงานโครงการการจัดทำฐาน                                                 ข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารโคนมในประเทศไทย  จำนวน 1 อัตรา 

                                             

                                   

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560          ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย  1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานใน                                                      โครงการการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารโคนมในประเทศไทย