วันที่ประกาศ   

(วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2561)

  ประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  เพื่อปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร         ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล