รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 - 13 กันยายน 2562 ในวัน เวลาราชการ ณ  3 หน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และ  ได้ประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว (ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 23 กันยายน 2562)  โดยมีผ่านการประเมิน ดังนี้   

 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเมินสมรรถนะ    ...  

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ   ...