ประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพิ่มเติม ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รับสมัครระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึง 20 ธันวาคม 2559 โทร 043-261087 รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติงานที่ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตำแหน่างพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

วันที่ประกาศ                                          

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย  สำหรับปฏิบัติงานโครงการการจัดทำฐาน                                                 ข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารโคนมในประเทศไทย  จำนวน 1 อัตรา 

                                             

                                   

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560          ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย  1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานใน                                                      โครงการการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารโคนมในประเทศไทย