รับสมัครงาน 

วันที 13 พฤษภาคม 2562 :  รับสมัครงาน พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง    สนใจกรุณาดูรายละเอียด.....  Click ....