ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  และ     ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  :   2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  :  

3. ศููนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี  :   4. 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  :  

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช  :   6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย  :