ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

1.ประกาศผลสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

2.ประกาศผลสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

3.ประกาศผลสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ตำแหน่ง พนักงานสัตวบาลผู้ช่วยสัตวบาล

4.ประกาศผลสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ประกาศ   (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560)

       smileประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  (สอบ) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  ตามวัน เวลา และสถานที่สอบในประกาศ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท  จังหวัดชัยนาท)   

 

       winkประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  (สอบ) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  ตามวัน เวลา และสถานที่สอบในประกาศ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์)    

 

       laughingประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สอบ) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่สอบในประกาศ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย จังหวัดเลย)   

 

       surprisedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    (สอบ) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย จังหวัดหนองคาย)