สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้ดำเนินการวิจัย ทดสอบและสาธิต เทคโนโลยีการจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป มีรายละเอียดดังนี้

1. เทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

2.เทคโนโลยีการจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

3..เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

4.เทคโนโลยีการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เบื้องต้น