พิมพ์

ไก่ศรีวิชัย 

 

 

ข้อมูล : ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช