สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้ดำเนินการวิจัย ทดสอบและสาธิต เทคโนโลยีการจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป มีรายละเอียดดังนี้

1. เทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

2.เทคโนโลยีการจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

3..เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

4.เทคโนโลยีการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เบื้องต้น

ไก่ศรีวิชัย 

เทคโนโลยีด้านเสบียงสัตว์/เพิ่มผลผลิตพืชอาหารสัตว์

 

การทำแปลงหญ้าแพงโกล่าแบบ GMP ( สำนักพัฒนาอาหารสัตว์)        

การทดสอบผลผลิต ถั่ววิกน่าและถั่วคาวาลเคด (ศูนย์ฯ สระแก้ว)

 

 คู่มือการผลิตข้าวโพดพร้อมฝัก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

คู่มือการผลิตใบมันกิ่งเขียวเพื่อเลี้ยงสัตว์