สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้ดำเนินการวิจัย ทดสอบและสาธิต เทคโนโลยีการจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป มีรายละเอียดดังนี้

1. เทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

2.เทคโนโลยีการจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

3..เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

4.เทคโนโลยีการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เบื้องต้น

เทคโนโลยีด้านเสบียงสัตว์/เพิ่มผลผลิตพืชอาหารสัตว์

 

การทำแปลงหญ้าแพงโกล่าแบบ GMP ( สำนักพัฒนาอาหารสัตว์)        

การทดสอบผลผลิต ถั่ววิกน่าและถั่วคาวาลเคด (ศูนย์ฯ สระแก้ว)

 

หน้าที่หลัก

1.ศึกษาค้นคว้า วิจัยเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ให้มีความเหมาะสม ถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร

2.พัฒนากระบวนการ วิธีการ และระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์

3.กำหนดทิศทางงานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และประสานแผนร่วมกับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์