ป้ายติดกระสอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์กำหนดขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลของเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระสอบ TAG ทำจากกระดาษแข็งขนาด 3x5 นิ้ว มี 4 สี วิธีติดกระสอบ ให้เจาะรู TAG ใส่ตาไก่แล้วใช้เชือกร้อยที่รูผูกติดกับกระสอบ หรือจะใช้เครื่องเย็บกระสอบเย็บให้ TAG ด้านสีดำติดกับกระสอบเมล็ดพันธุ์ก็ได้ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์แบ่ง TAG ออกเป็น 2 ประเภทคือ

 

  • เมล็ดก่อนปรับปรุงคุณภาพ TAG มีสีขาวใช้ติดกระสอบเมล็ดพันธุ์ทุกชั้นพันธุ์ ทั้งเมล็ดที่ผลิตภายในศูนย์ฯ และที่ผลิตโดยเกษตรกร เมื่อทำความสะอาดเมล็ดเบื้องต้น และผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ก่อนปรับปรุงที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์กำหนดแล้ว ศูนย์ฯ จะต้องส่งเมล็ดพันธุ์เข้าโรงงานปรับปรุงสภาพตามแผนงานที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์กำหนด โดยศูนย์ฯ จะต้องติด TAG ทุกกระสอบ และเขียนข้อความให้ครบถ้วน คือชื่อพันธุ์ น้ำหนักบรรจุ แหล่งผลิต สถานที่บรรจุ และชุดเมล็ดพันธุ์ (Lot Number) ซึ่งกำหนดโดยศูนย์ฯ ที่ผลิต
  • เมล็ดหลังปรับปรุงคุณภาพ ใช้ติดกระสอบเมล็ดพันธุ์หลังปรับปรุงสภาพ โดยโรงงานปรับปรุงฯ เป็นผู้ติด และเขียนข้อความให้ครบถ้วน แสดง หน่วยงานที่บรรจุและตรวจสอบคุณภาพเมล็ด ชื่อเมล็ดพันธุ์ วันเดือนปีที่บรรจุ และชุดเมล็ดพันธุ์ (Lot Number)มี3ชนิดคือ
    1. สีเหลือง สำหรับติดกระสอบเมล็ดชั้นพันธุ์หลัก (Foundation Seed, FS)
    2. สีเขียว สำหรับติดกระสอบเมล็ดชั้นพันธุ์ขยาย (Registered Seed, RS)
    3. สีฟ้า สำหรับติดกระสอบเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย (Certified Seed, CS)

หมายเหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีเพาะปลูก 2547 เป็นต้นไป