สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จำแนกชั้นเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ออกเป็น 4 ชั้นพันธุ์คือ ชั้นพันธุ์คัด ชั้นพันธุ์หลัก ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์รับรอง มีรายละเอียดดังนี้

 

  1. เมล็ดพันธุ์คัด (Breeder Seed) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยนักปรับปรุงพันธุ์พืชของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เป็นพืชอาหารสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง
  2. เมล็ดชั้นพันธุ์หลัก (Foundation Seed) ผลิตขึ้นมาจากการนำเมล็ดชั้นพันธุ์คัดมาปลูก เพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ให้มากขึ้น และยังคงสายพันธุ์เดิมไว้เข้มข้น โดยมีนักวิชาการ/นักปรับปรุงพันธุ์ เป็นผู้ควบคุมขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีลักษณะถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ มีความสม่ำเสมอ ปราศจากวัชพืช และสิ่งปลอมปน
  3. เมล็ดพันธุ์ขยาย (Registered Seed) ผลิตข้นมาจากการนำเมล็ดชั้นพันธุ์หลักมาปลูก เพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ให้มากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่งานผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์เป็นผู้ควบคุมขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้เมล็ดที่มีลักษณะถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ และปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ของเกษตรกรเครือข่ายใช้ปลูกผลิตเมล็ดชั้นพันธุ์รับรองต่อไป 
  4. เมล็ดชั้นพันธุ์รับรอง (Certified Seed) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกมาจากเมล็ดชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ให้มากขึ้น โดยเกษตรกรเครือข่ายเป็นผู้ผลิต มีเจ้าหน้าที่ตรวจแปลงของกรมปศุสัตว์เป็นผู้กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ตรวจสอบคุณภาพ และให้การรับรองเมล็ดพันธุ์
    • มีการผลิตอยู่ 7 ชนิดพันธุ์คือ หญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าอะตราตัม ถั่วฮามาต้า ถั่วท่าพระสไตโล ถั่วคาวาลเคด และหญ้าพลิแคทูลั่ม
    • เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์