โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ มีหน้าที่ทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ โดยใช้เครื่องจักรคัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆ ออกไป เช่่น เมล็ดลีบ เกสร เศษดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ลงเพื่อให้เก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น เสร็จแล้วจะเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นรอการใช้งาน กรมปศุสัตว์มีโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์อยู่ทั้งหมด 6 โรง คือ

 

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จำแนกชั้นเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ออกเป็น 4 ชั้นพันธุ์คือ ชั้นพันธุ์คัด ชั้นพันธุ์หลัก ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์รับรอง มีรายละเอียดดังนี้

 

Traceability of Forage Seed Quality

 

ความเป็นมา

กรมปศุสัตว์มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐาน

          ป้ายติดกระสอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์กำหนดขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลของเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระสอบ TAG ทำจากกระดาษแข็งขนาด 3x5 นิ้ว มี 4 สี วิธีติดกระสอบ ให้เจาะรู TAG ใส่ตาไก่แล้วใช้เชือกร้อยที่รูผูกติดกับกระสอบ หรือจะใช้เครื่องเย็บกระสอบเย็บให้ TAG ด้านสีดำติดกับกระสอบเมล็ดพันธุ์ก็ได้ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์แบ่ง TAG ออกเป็น 2 ประเภทคือ