สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จำแนกชั้นเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ออกเป็น 4 ชั้นพันธุ์คือ ชั้นพันธุ์คัด ชั้นพันธุ์หลัก ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์รับรอง มีรายละเอียดดังนี้

 

Traceability of Forage Seed Quality

 

ความเป็นมา

กรมปศุสัตว์มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐาน