ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย (สมพท . )

Forage Crops Seed Production Association of Thailand (FSAT )

               เดิมที่นั้นมีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ แต่เฉพาะในพืชที่หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ต่อมาความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์มากขึ้น ประกอบกับเกษตรกรหันมาสนใจปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์มากขึ้นด้วย จึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ขาย โดยเริ่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ.2519 ต่อมาเกษตรกรสามารถผลิตได้จำนวนมากขึ้นแต่มีข้อจำกัดในเรื่องโควต้าเพราะงบประมาณของกรมปศุสัตว์มีอยู่ไม่มาก จึงไม่สามารถขยายการผลิตออกไป ทั้งๆที่ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ภายในประเทศยังมีอีกมาก เกษตรกรจึงเพิ่มปริมาณการผลิตมากกว่าโควต้าที่ได้รับจากกรมปศุสัตว์ และขายเมล็ดส่วนที่เกินให้กับพ่อค้าในราคาถูก และไม่ได้ผ่านการปรับปรุงสภาพพ่อค้านำไปขายทั้งๆที่คุณภาพไม่แน่นอน เราเรียกขานกันว่า "เมล็ดนอกระบบ" ฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น กรมปศุสัตว์จึงทำโครงการพัฒนาตลาดเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ขึ้น โดยเชิญผู้แทนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 90 คนจาก 16 จังหวัดเข้าร่วมประชุมหารือก่อตั้งเป็น "ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย" ขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2546

    ต่อมาในวันที่ 20 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ครั้งที่ 4/2549 มีมติที่ประชุมให้ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย พัฒนาเป็นนิติบุคคลโดยก่อตั้งเป็นสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในการ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ วิทยาการเมล็ดพันธุ์ และวิทยาการแขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สมาชิก เกษตรกร องค์กร และผู้สนใจทั่วไป เป็นศูนย์กลางประสานงาน กำหนดปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของสมาชิกให้เหมาะสมกับสภาวะการตลาดในแต่ละปี สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาอุปสรรค ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของสมาชิก ประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิก และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา

    ปัจจุบันชมรมฯยังคงมีอยู่และปฏิบัติงานร่วมกับ สมาคมฯ ซึ่งในอนาคตการปฏิบัติงานจะถูกถ่ายโอนมาให้สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล

  ที่ติดต่อ

    ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต . ท่าพระ อ . เมืองขอนแก่น จ . ขอนแก่น 40260 โทร.0-4326-1087, 0-4326 -1123

ข้อมูลเวปไซต์เดิม