เอกสาร การพัฒนาเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์ ร่วมกับเกษตรกรรายย่อย การปลูก การจัดการ และการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ จัดพิมพ์โดย ACIAR and CIAT

 

จัดพิมพ์โดย กองอาหารสัตว์ 

เรียบเรียงโดย สุมน โพธิ์จันทร์ กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์

 

เอกสารเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม จัดพิมพ์โดย กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

 

จัดพิมพ์โดย สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์

เรียบเรียงโดย กองอาหารสัตว์

จัดพิมพ์โดย กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 2547

ผู้เรียบเรียง วรรณา อ่างทอง 

สดุดี พงษ์เพียจันทร์

วารุณี พานิชผล

กลุ่มวิเคราะห์อาหารสัตว์ และพืชอาหารสัตว์

 

จัดพิมพ์โดย กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ 2544

เรียบเรียงโดย นายวิโรจน์ วนาสิทธชัยวัฒน์ กลุ่มงานวิจัยอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์

 

สมจิตร อินทรมณี

มีนาคม 2522 กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

พิมพ์โดย กองส่งเสริมการปศุสัตว์

ผู้เขียน นพวรรณ ไชยานุกูลกิตติ และเสาวคนธ์ โรจนสถิตย์

กลุ่มงานวิจัยอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

 

เรียบเรียงโดย วิโรจน์ วนาสิทธชัยวัฒน์ กองอาหารสัตว์

กันยายน 2551

 

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ โดย สมพร โชคเจริญ

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น