คุณเก่ง ยืนขวามือ

คุณเก่ง เป็นผู้ผลิตอาหาร TMR จำหน่ายให้กับฟาร์มโคนมใกล้เคียง และใช้เลี้ยงโคนมของตนเองด้วย ฟาร์มตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

อยู่ติดกับสนามอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ ผลิตอาหาร TMR โคนม 2 สูตร คือ สูตรสำหรับโคให้น้ำนมปานกลาง เฉลี่ยตัวละ 18 ลิตร/วัน มีโปรตีน 14.5% ราคา 4.50 บาท/กก. ให้โคนมกินวันละ 40 กิโลกรัม และสูตรสำหรับโคให้น้ำนมน้อยเฉลี่ยตัวละ 14 ลิตร/วัน มีโปรตีน 12.5% ราคา 3.80 บาท/กก. ให้โคนมกินวันละ 40 กิโลกรัม อาหาร TMR บรรจุใส่ถุงอาหารสัตว์และส่งให้โคนมกินหมดภายใน 1 วัน ปัจจุบันมีผู้ซื้อไปใช้ 2 ฟาร์ม  

 

 เครื่องผสมอาหาร TMR แบบแกนตั้งของคุณเก่ง

เครื่องผสม TMR ของฟาร์มคุณเก่งเป็นของนอกยี่ห้อ ZAGO รุ่น AVM50 แบบแกนตั้ง ขนาดผสมครั้งละ 2 ตัน ราคาเครื่องละ 600,000 บาท ข้อดีของเครื่องรุ่นนี้ คือราคาถูก ผสมอาหารได้มาก มีใบมีด 6 ใบ หากต้องเปลี่ยนใบมีดจะใช้เงินประมาณ 15,000บาท แต่ข้อเสียคือจะต้องใส่อาหารผสมเต็มถังทุกครั้ง ถึงจะได้อาหาร TMR ที่ผสมคลุกกันอย่างทั่วถึง และเมื่อผสมเสร็จอาหารหยาบที่มีชิ้นขนาดใหญ่จะไม่ถูกสับย่อย ส่วนเครื่องผสม TMR แบบแกนนอนนั้น ข้อดีสามารถแบ่งอาหารผสมในปริมาณน้อยๆได้ มีใบมีดจำนวนมากกว่าสามารถสับย่อยอาหารหยาบให้มีขนาดเล็กลงได้ ข้อเสียเครื่องนอกมีราคาแพงเครื่องละ 1.5 ล้าน ผสมได้ครั้งละน้อยกว่าแกนตั้ง และเมื่อเปลี่ยนใบมีดแต่ละครั้งต้องใช้เงินประมาณ 4 หมื่นบาท      

ผู้ใช้อาหาร TMR ระยะแรกของการให้ควรจดบันทึกต้นทุนค่าอาหารที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายน้ำนมที่ได้เพิ่มขึ้น นำมาเปรียบเทียบกับช่วงที่ให้อาหารแบบเดิม ว่ามีกำไรเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่จากการสอบถามคุณเก่ง บอกว่ากำไรจะไม่เปลี่ยน แต่ผู้ใช้จะมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น เพราะการซื้ออาหาร TMR ใช้นั้น ผู้ขายจัดส่งให้ถึงฟาร์ม โดยไม่ต้องเสียเวลาตัดหญ้า หรือออกไปหาอาหารหยาบเอง และถ้าผู้เลี้ยงโคนมปรับปรุงคอกเป็นแบบใหม่ให้สะดวกในการให้อาหาร TMR สามารถแบ่งแยกโคออกตามปริมาณการให้นม มีคอกรีดแบบ pipeline แล้วก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

ฟาร์มที่ซื้ออาหาร TMR ไปใช้                         

 

อาหาร TMR มีซังข้าวโพดไม่ได้สับ                                          โคเลือกกินเหลือซังข้าวโพด

เปลือกข้าวโพด+ซัง จากโรงงาน

ปัญหาในการใช้อาหาร TMR และแนวทางแก้ไข

 • เนื่องจากโคที่ให้นมน้อยกินอาหารสูตรเดียวกับโคที่ให้นมมาก โคให้นมน้อยจึงกลายเป็นโคอ้วน ต่อไปจะต้องทำอาหร TMR ให้มีหลายๆสูตร และแยกโคออกเป็นคอกย่อยให้กินอาหารตามปริมาณการให้นม
 • มีปัญหาอาหารหยาบขาดแคลนในบางฤดู เนื่องจากการผสมอาหาร TMR ต้องใช้อาหารหยาบต่อเนื่อง แต่หญ้าเนเปียร์ และเปลือกข้าวโพดจากโรงงาน จะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ฉะนั้นผู้ผลิต TMR ต้องเก็บสำรองอาหารหยาบไว้ให้เพียงพอทั้งในรูปหมัก และแห้ง
 • อาหารหยาบที่มีความชื้นสูง เช่น เปลือกข้าวโพดมักจะมีความชื้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้อาหาร TMR ที่ผสมออกมามีความชื้นไม่คงที่โคนมอาจได้รับโภชนะไม่เพียงพอ ควรแก้ไขโดยการตรวจวัดความชื้นของอาหารหยาบเพื่อนำมาปรับสูตรอาหาร TMR ด้วยวิธีหาความชื้นแบบง่ายๆภายในฟาร์ม โดยสุ่มอาหารมาประมาณ 100 กรัมชั่งน้ำหนักสดก่อนอบ แล้วนำเข้าเครื่องอบแบบลมร้อน 65 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นนำไปชั่งหาน้ำหนักหลังอบ นำค่าที่ได้ไปใส่สูตร
   
 • ฟาร์มของเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมแบบต้นทุนต่ำ คือมีแปลงหญ้าของตนเอง และสามารถหาอาหารหยาบได้อย่างต่อเนื่องทั้งปี จะไม่นิยมใช้อาหาร TMR เพราะไม่อยากเสียเงินค่าอาหารเพิ่มขึ้น
 • การให้เกษตรกรทดลองใช้อาหาร TMR เลี้ยงโคนมเปรียบเทียบกับการให้อาหารแบบเดิมนั้น จำเป็นต้องใช้เวลาทดลองมากกว่า 1 เดือนถึงจะเห็นผลความแตกต่างของคุณภาพน้ำนมชัดเจน
 • โคที่ท้องใกล้คลอด ควรให้กินอาหาร TMR ก่อนคลอด 2 สัปดาห์ โคนมจะได้ปรับตัวทัน หากปล่อยให้โคคลอดแล้วค่อยให้กินอาหาร TMR จะเกิดปัญหาแม่โคกินอาหารลดลง

ข้อดีของการใช้อาหาร TMR เลี้ยงโคนม

 • ผลผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นจากเดิมภายใน 3 วัน
 • คุณภาพน้ำนมค่อยๆดีขึ้น
 • เกษตรกรมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น
 • สุขภาพโคดีขึ้น