หน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านอาหารสัตว์ (Feed Management Mobile Unit)

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วย FMMU ทั้งหมด และจัดประกวดสูตรอาหารโคนมขึ้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผลปรากฎว่า

อันดับ1 หน่วย FMMU ลำปาง 

คุณเก่ง ยืนขวามือ

คุณเก่ง เป็นผู้ผลิตอาหาร TMR จำหน่ายให้กับฟาร์มโคนมใกล้เคียง และใช้เลี้ยงโคนมของตนเองด้วย ฟาร์มตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ติดตั้งโปรแกรมจัดการอาหารโคนม และคำนวณสูตรอาหารราคาต่ำสุด KCF 2011

 

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ส่งแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลวัตถุดิบอาหารสัตว์ในฟาร์มโคนม ให้หน่วย FMMU ทั้ง 19 แห่ง ออกสำรวจเพื่อนำมาใช้จัดทำปฏิทินอาหารสัตว์   

 

หนังสือโปรแกรมจัดการอาหารโคนม และคำนวณสูตรอาหารราคาต่ำสุด KKU Complete Feed KCF version 2011

โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของ หน่วย FMMU ทั้ง 19 หน่วย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ส่งหน่วย FMMU เข้าไปช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมของสหกรณ์โคนมโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้อาหาร TMR  

 

หนังสือ TMR ยุคใหม่โคนมไทย เขียน โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อที่จะใช้การจ่ายอาหารแบบทีเอ็มอาร์ในฟาร์ม

รายงานการประชุมกิจกรรมการจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิน (FMMU) ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุม สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559 

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ศวอ. ประจำเดือน กิจกรรมย่อย: การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกร (FMMU) ใหม่ให้ใช้รายงานตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นายโสภณ ชินเวโรจน์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

สมการทำนายน้ำหนักโคตั้งแต่ลูกโคแรกเกิดถึงโครีดน้ำนม

โดย ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น