หน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านอาหารสัตว์ (Feed Management Mobile Unit)

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ศวอ. ประจำเดือน กิจกรรมย่อย: การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกร (FMMU) ใหม่ให้ใช้รายงานตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ติดตั้งโปรแกรมจัดการอาหารโคนม และคำนวณสูตรอาหารราคาต่ำสุด KCF 2011

 

ลักษณะของอาหาร TMR ที่ดี

  • เป็นอาหารผสมใหม่ ถุงอาหารไม่ฉีกขาด
  • มีกลิ่นหอม ไม่มีเชื้อรา
  • มีความชื้นเหมาะสม ระหว่าง 55-65%
  • ขนาดชิ้นของอาหารหยาบ 1-2 เซนติเมตร
  • มีอัตราส่วนอาหารหยาบอยู่ 40-60%
  • ใช้อาหารหยาบคุณภาพดี เช่น ตัดหญ้าทุก 45 วัน หรือตัดข้าวโพดในระยะฝักน้ำนม (Milk line 50%)
  • โคเลือกกินไม่ได้

 

หนังสือโปรแกรมจัดการอาหารโคนม และคำนวณสูตรอาหารราคาต่ำสุด KKU Complete Feed KCF version 2011

โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ฟาร์มเลี้ยงโคนมที่สามารถจัดหาต้นข้าวโพดหมักทั้งฝักได้เพียงพอ และต้องการนำมาใช้เลี้ยงโคนมเป็นอาหารหยาบคุณภาพดี เมื่อนำมาผสมกับหัวอาหารข้นโปรตีน30% สามารถทำเป็นอาหาร ทีเอ็มอาร์ เลี้ยงโคนมได้เลยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร กรมปศุสัตว์จึงคิดสูตร "หัวอาหารข้นโปรตีน 30%" ขึ้นมา ซึ่งมีส่วนประกอบคิดเป็นน้ำหนักสดดังนี้

 

เขียนโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพสูง และปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นเรื่องที่ฝ่ายต้นน้ำผู้เลี้ยงโคนมต้องมีการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงโคนมของตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของโคนมที่ให้ผลผลิตน้ำนมที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ส่งหน่วย FMMU เข้าไปช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมของสหกรณ์โคนมโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้อาหาร TMR