ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้ที่ หน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มีทั้งหมด 33 แห่ง ได้ฟรีมีวิธีขอรับบริการดังนี้

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ท่อนพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ให้บริการประชาชนมีหลายชนิดแต่ที่เกษตรกรนิยมใช้ มี 6 ชนิดด้วยกันคือ

  1. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ บริการ

...................สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 33 แห่ง ดำเนินการผลิตท่อนพันธุ์ และกล้าพันธุ์หญ้า เพื่อทดแทนการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ โดยจะแจกให้เกษตรกรฟรีรายละไม่เกิน 500 กิโลกรัม (ระเบียบว่าด้วยการแจกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ปี60)  

แผนการผลิตและแจกท่อนพันธุ์และกล้าพันธุ์หญ้า

ปีงบประมาณ 2562