ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาต


.   .     

ความเป็นมา

 

...................ปัจจุบัน สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำลำธารเพื่อขยายพื้นที่ทำกินของราษฎร และการปล่อยก๊าซทำลายชั้นบรรยากาศของภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดอุทกภัย และภัยแล้ง ทำความเสียหายต่อทรัพย์สิน และปศุสัตว์ของเกษตรกรรุนแรงขึ้น เกิดวิกฤติขาดอาหารสัตว์ และเกิดโรคระบาดสัตว์ขึ้น ปัญหาเหล่านี้หน่วยงานราชการต้องรีบเข้าไปแก้ไขอย่างทันท่วงที ก่อนที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ฉะนั้นกรมปศุสัตว์จึงเตรียมความพร้อมด้านเสบียงสัตว์ไว้ล่วงหน้า โดยการผลิตทั้งหญ้าแห้ง หญ้าสด และหญ้าหมักไว้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถขอรับบริการได้โดยติดต่อผ่านทาง ปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ และในกรณีที่เป็นพื้นที่เกิดภัยแล้งหรืออุทกภัยซ้ำซากเกษตรกรสามารถขอคำ ปรึกษาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ในการเก็บสำรองเสบียงสัตว์ไว้ใช้เองในยามขาดแคลน นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังมีกิจกรรมส่งเสริม กลุ่มเกษตรกร (กลุ่มนาหญ้า) ให้ผลิตเสบียงสัตว์ไว้จำหน่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติ

2.เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงผลิตเสบียงสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน

3.เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผลิตเสบียงสัตว์จำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. ผลิตเสบียงสัตว์สำรอง

...สำนัก พัฒนาอาหารสัตว์ได้รับงบประมาณให้ผลิตเสบียงสัตว์ เพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติ และสนับสนุนกิจกรรมของกรมปศุสัตว์ โดยให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์   จำนวน 29 แห่ง ดำเนินการผลิตหญ้าแห้ง หญ้าสด และหญ้าหมัก สำรองไว้บริการเกษตรกรได้ทันที

1.1 แผนการผลิตเสบียงสัตว์ปีงบประมาณ 2560

ที่
ชนิดเสบียงสัตว์ที่ผลิต
แผน (กิโลกรัม)
1
หญ้าแห้ง
3,780,000
2
หญ้าแห้ง GAP
240,000
3
ถั่วแห้ง
50,000
4
หญ้าหมัก
100,000
5
หญ้าสด
1,530,000
 
รวม
5,700,000

1.2 วิธีการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติ

...ในเบื้องต้นกรมปศุสัตว์จะจัดทำ แผนการจัดสรรและสำรองหญ้าแห้งช่วยเหลือภัยธรรมชา   เพื่อสรรโควต้าหญ้าแห้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์เขต ที่1-9 และคลังเสบียงสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้นทางจังหวัดจะประกาศเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน เกษตรกรสามารถแจ้ง ปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัด ขอรับแจกหญ้าแห้งได้ทันที และทางปศุสัตว์อำเภอจะออกสำรวจจำนวนสัตว์ที่ขาดแคลนอาหาร และพื้นที่ปลูกหญ้าของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอได้ในช่วงนี้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ กชภอ. และ กชภจ. ตามลำดับต่อไป โดย ขออนุมัติเงินงบประมาณจาก เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2552 แล้ว เบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเสบียงสัตว์ ค่าอาหารสัตว์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือหน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มีหน้าที่จ่ายเสบียง สัตว์ตาม ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการแจกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ปีพ.ศ.2558

 

1.3 ขั้นตอนการแจกเสบียงสัตว์ช่วยเหลือภัยธรรมชาต   Work Flow

  1. จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน (ภัยแล้ง/อุทกภัย)
  2. ปศอ. ออกสำรวจรายชื่อเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนเสบียงสัตว์
  3. ปศจ. หนังสือแจ้งศูนย์ฯ/สถานีฯ พร้อมรายชื่อเกษตรกร
  4. เกษตรกรนำหนังสือไปขอรับเสบียงสัตว์ที่ศูนย์ฯ/สถานีฯ
  5. ปศจ. รายงานผลการช่วยเหลือเกษตรกรส่งอธิบดีกรมปศุสัตว์
  6. ศูนย์ฯ/สถานีฯ รายงานผลการจ่ายเสบียงสัตว์ ส่งสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 

 

 • ดาวน์โหลด มาตรฐานการให้บริการประชาชนด้านอาหารสัตว์
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอรับเสบียงสัตว์ได้ที่นี่ 
 • ดาวน์โหลด เสบียงสัตว์คงเหลือ