ผลงานวิจัย/วิชาการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยี การประชุมสัมมนาการพัฒนาอาหารสัตว์ ปี61

........................................................................

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุภารอยัลบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร

1.การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เพื่อเป็นอาหารโคและแพะ (รศ.ดร.โอภาส พิมพา)

2.การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพิ่มคุณค่าทางโภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโคขุนคุณภาพ (รศ.ดร.โชค โสรัจกุล)

เวลา (น.)

การประชุมช่วงที่ 1งานวิจัย/วิชาการด้านพืชอาหารสัตว์

ประธานดำเนินรายการ : นางศุภวันจักรี ดอนไสว รักษาการผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย

เลขานุการ : นายดนุพล เต็มสิรินันท์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ศวอ.สกลนคร

08.30-08.45  1.ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหญ้าแพงโกลาของเกษตรกร (ศุภลักษณ์ ฮาริสัน สอส.)   
08.45-09.00  2.การวิจัยและพัฒนาการผลิตกระถินสายพันธุ์กลาบราต้าเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เชิงพานิชย์(ฆฤทัย จันทร์ธิบดี ศวอ.สระแก้ว)
09.00-09.15  3.การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตถั่วลิสงเถาแห้งพันธุ์ฟลอริเกรซ พันธุ์อาร์บรูค และพันธ์ุอีโคเทิร์ฟแบบประณีต ( จันทกานต์ อรณนันท์ สอส.)
09.15-09.30 4.การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุลกระถิน (Leucaena) ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ด (เยาวลักษณ์ แหม่งปัง ศวอ.นครราชสีมา)
09.30-09.45 5.การใช้เทคนิคเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโกปีทำนายองค์ประกอบทางเคมีของหญ้ากินีสีม่วงและหญ้ากินีมอมบซา (นส.ปฏิมา บุตรชา ศมอ.)
 09.45-10.00  6.ผลของสาร 6-Benzylaminopurine และ Naphthaleneacetic acid ต่อการชักนำต้นจากตาข้างของหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (นางรัติกาล ปวงแก้ว ศวอ.นครราชสีมา)
   
เวลา (น.)

การประชุมช่วงที่ 2งานวิจัย/วิชาการด้านสัตว์

ประธานดำเนินรายการ : นายพินิจ สวัสดิรักษา ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

เลขานุการ : นายสุขุม สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สอส.

13.00.-13.15  7.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการอาหารแพะเนื้อพันธุ์ลูกผสมบอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อ  (นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ศวอ.เพชรบุรี)   
13.15-13.30  8.ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ในแพะ (นางสดุดี พงษ์เพียจันทร์   ศวอ.เพชรบุรี)  
13.30-13.45  9. โภชนะที่ย่อยได้และค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของเมล็ดฝ้าย (นส.วรรณา อ่างทอง ศมอ.)
13.45-14.00  10.อิทธิพลของการเสริมสมุนไพร 3 ชนิดต่อสมรรถนะการผลิตและภูมิต้านทานของไก่ลูกผสมพื้นเมือง  (นางพรพิมล บุญวงศ์ ศวอ.ลำปาง)
   

 การนำเสนอภาคบรรยาย

หมายเลข  

  หน.โครงการ/หน่วยงาน  

     
1. การศึกษาการปรับตัวของหญ้ารูซี่ชนิดเตตระพลอยด์ สายพันธุ์ ‘Okinawa-1’ และสายพันธุ์ใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ศวอ.กาฬสินธุ์
2. ผลของอัตราส่วนและอายุการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 หมักร่วมกับกระถินสายพันธุ์กลาบราต้า ศวอ.เพชรบุรี
3. การทดสอบการเลี้ยงไก่ไข่ด้วยอาหารไก่ไข่หมัก ศวอ.สระแก้ว
 4. การใช้เปลือกผลลูกชกในอาหารผสมเสร็จต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของแพะเนื้อ ศวอ.สุราษฎร์ธานี
 5. สมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซากและทัศนคติของผู้บริโภคแกะพันธุ์ดอร์เปอร์ที่ได้รับอาหารหยาบต่างกัน 3 ชนิด ศวอ.สตูล
 6. ทดสอบการใช้สูตรอาหารทีเอ็มอาร์สำหรับโครีดนมในสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี ศวอ.นครราชสีมา
7 ต้นทุน ผลผลิตข้าวโพดพร้อมฝักและผลการใช้ข้าวโพดหมักในอาหารโคนมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ศวอ.มหาสารคาม
8 การทดสอบและสาธิตการใช้อาหารผสมครบส่วนทีเอ็มอาร์เลี้ยงโคนมเพศผู้ช่วงน้ำหนัก 250 – 350 กิโลกรัม เพื่อผลิตเนื้อ ศวอ.เพชรบูรณ์
9 ผลของการใช้อาหารครบส่วน(TMR)ที่มีกระถินและหญ้าแพงโกลาเป็นอาหารหยาบหลักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิต ของโคนมเพศผู้ขุน ศวอ.สระแก้ว
10 โครงการทดสอบการใช้ยอดและใบมันสำปะหลังหมักขุนโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองเพศผู้ ศวอ.สุพรรณบุรี

   ลำดับหมายเลขโปสเตอร์ผลงานวิจัย / วิชาการ / ถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี61

 

หมายเลข โปสเตอร์ผลงาน

  หน.โครงการ/หน่วยงาน  

     
1.  การทดสอบการใช้กระถินสับรวมกิ่งผสมอาหารทีเอ็มอาร์ขุนโคพื้นเมืองเพศผู้หย่านม - 1 ปี    ศวอ.สระแก้ว
2.  การใช้ใบและหัวมันสำปะหลังหมักในสุูตรอาหารทีเอ็มอาร์ ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองเพศผู้ขุน หย่านม - 1 ปี  ศวอ.นครราชสีมา
3. การศึกษาการใช้ใบมันสำปะหลังหมักในอาหารผสมครบส่วนในโคพื่้นเมืองเพศผู้ช่วงน้ำหนัก 200-300 กิโลกรัมต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต  ศวอ.มหาสารคาม
 4. ผลของการใช้อาหารผสมจากการหมักฟักทองหมักร่วมกับฟ้าทลายโจรและขมิ้นชันต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากไก่ดำปาปาซุง  ศวอ.เชียงราย
 5.  ต้นทุนการเตรียมดินแบบปราณีตในการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 69  ศวอ.บุรีรัมย์
 6. การศึกษาต้นทุนระบบให้น้ำแปลงข้าวโพดโดยใช้โซล่าร์เซลล์  ศวอ.นครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235