ผลงานวิจัย/วิชาการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยี การประชุมสัมมนาการพัฒนาอาหารสัตว์ ปี60

........................................................................

Session 1 งานวิจัย/วิชาการ/เทคโนโลยี ด้านโคนม/กระเพาะเดี่ยว

เวลา (น.)

ประธานดำเนินรายการ : นายวิทยา สุมามาลย์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

เลขานุการ : นางสาวศศิธร เจาะจง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ศวอ.มหาสารคาม

08.30-08.45  1.การทดสอบสูตรอาหารผสมเสร็จระดับโปรตีนต่างกันสำหรับโคนมตลอดช่วงการให้น้ำนม (ศวอ.นครราชสีมา)   
08.45-09.00  2.ทดสอบการใช้ข้าวโพดหมักเป็นอาหารหยาบหลักในการผสมอาหารTMRสำหรับโครีดนม (ศวอ.ลำปาง)
09.00-09.15  3.ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ (รัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์)

 

  Session 2 งานวิจัย/วิชาการ/เทคโนโลยี ด้านแพะ

เวลา (น.)

ประธานดำเนินรายการ : นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฏา ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

เลขานุการ : นายคมสัน ทะกัน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ศวอ.เพชรบูรณ์

09.15-09.30  4.ผลของระดับการใช้ต้นและใบถั่วมะแฮะแห้งในอาหารผสมเสร็จต่ออัตราการเจริญเติบโตของแพะลูกผสมบอร์  (นายพินิจ  สวัสดิรักษา)   
09.30-09.45  5.การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการอาหารแพะเนื้อพันธุ์ลูกผสมบอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อ 1.4 ผลของอายุการเข้าขุนที่ต่างกันต่อลักษณะทางเศรษฐกิจและลักษณะซากของแพะลูกผสมบอร์ (นายวุฒิพันธุ์ เนตรวิชัย)  
09.45-10.00  6.การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการอาหารแพะเนื้อพันธุ์ลูกผสมบอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อ 1.6 ผลของอายุการตอนที่เหมาะสมต่อลักษณะทางเศรษฐกิจและลักษณะซากของแพะลูกผสมบอร์เพศผู้  (นายเทวัญ จันทร์โคตร )
10.00-10.15  7.การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการอาหารแพะเนื้อพันธุ์ลูกผสมบอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อ 1.1 การใช้พืชตระกูลถั่วยืนต้นในอาหารผสมเสร็จขุนแพะเนื้อลูกผสมบอร์ (นายโสภณ ชินเวโรจน์)
10.15-10.30  8.การศึกษาการแก้ไขปัญหาการจัดการอาหารแพะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายย่อยจังหวัดปัตตานี (นายสมเกียรติ กิจรุ่งโรจน์)
  พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ / โปสเตอร์

 

  Session 3 งานวิจัย/วิชาการ/เทคโนโลยี ด้านพืชอาหารสัตว์

เวลา (น.)

ประธานดำเนินรายการ : นางวัฒนาวรรณ ศรีสมพร ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

เลขานุการ : นางสาววีณาพร จันทะสินธุ์ นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ ศวอ.ลำปาง

11.00-11.15  9. การปรับปรุงพันธุ์หญ้ารูซี่เพื่อการทนแล้ง 1.1 การปรับปรุงพันธุ์หญ้ารูซี่โดยวิธีการสร้างสายพันธุ์สังเคราะห์  (นายจรูญโรจน์ จันทรศิริ  
11.15-11.30  10. การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนำเอ็มบริโอเจนิกแคลลัสและพัฒนาแคลลัสให้เจริญเป็นต้นอ่อนของหญ้ารูซี่ (นางรัตติกาล ปวงแก้ว)
11.30-11.45  11.การปรับตัวของหญ้ารูซี่ชนิดเตทตระพลอย สายพันธุ์ Okinawa-1และสายพันธุ์ใกล้ชิดในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (ศวอ.กาฬสินธุ์)
11.45-12.00  12.ผลของวันตัดเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า โดย ศวอ.หนองคาย (โปสเตอร์ลำดับที่ 44)
12.00-12.15  13.การทดสอบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของถั่วอัลฟัลฟ่า  (โดย ศวอ.สุพรรณบุรี)
  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

  Session 4 งานวิจัย/วิชาการ/เทคโนโลยี ด้านโคเนื้อ

เวลา (น.)

ประธานดำเนินรายการ : นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม

เลขานุการ : นายศุภกิจ สุนาโท นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ ศมอ.

13.00-13.15  14.การทดสอบการใช้อาหารทีเอ็มอาร์ระดับโปรตีน 12 เปอร์เซนต์ เลี้ยงโคพื้นเมือง (ศวอ.นครราชสีมา)  
13.15-13.30  15.ทดสอบการจัดการแปลงหญ้าแพงโกลาเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมภูพานเพศผู้ หลังหย่านมถึงขุน (ศวอ.สกลนคร)
13.30-13.45  16.การทดสอบและสาธิตการใช้อาหารผสมครบส่วนทีเอ็มอาร์เลี้ยงโคนมเพศผู้หลังหย่านมเพื่อผลิตเนื้อ  (ศวอ.เพชรบูรณ์)
13.45-14.00  17.ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากของโคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเลส์ x พันธุ์บราห์มัน ในระยะ 450 ถึง 650 กิโลกรัม (ศมอ.)
   17-1.สมรรถนะการเจริญเติบโต และลักษณะซากโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงเสริมโดยใช้กากมันสำปะหลังหมักเติมยีสต์และไม่เติมยีสต์ (วรรณา อ่างทอง)
  พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ / โปสเตอร์

 

Session 5 งานวิจัย/วิชาการ/เทคโนโลยี ด้านพืชอาหารสัตว์

เวลา (น.)

ประธานดำเนินรายการ : นางสุกัญญา คำพะแย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย

เลขานุการ : นางสาวอาทิติยา สุขสะเกษ นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ ศวอ.มหาสารคาม

14.30-14.45  18.ศึกษาศักยภาพการปลูกมันสำปะหลังเพื่อใช้ใบรวมต้นเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ (ศวอ.สระแก้ว)
  
14.45-15.00  19.การผลิตข้าวโพดพร้อมฝักเพื่อจำหน่ายโดยเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (ศวอ.มหาสารคาม)
15.00-15.15  20.ค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของพืชอาหารสัตว์โดยวิธีวัดจากตัวสัตว์กับวิธีทางห้องปฏิบัติการ (นางแพรวพรรณ เครือมังกร)
15.15-15.30  21.การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของอาหารผสมเสร็จหมัก (นายสุขุม สุขเกษม)
15.30-15.45  22. ความคิดเห็นต่อการเลือกปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อจำหน่ายของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี (นายสุขุม สุขเกษม) 

 

   ลำดับหมายเลขโปสเตอร์ผลงานวิจัย / วิชาการ / ถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

หมายเลข โปสเตอร์ผลงาน

  หน.โครงการ/หน่วยงาน  

  ด้านแพะ  
1. ผลการใช้ฟางถั่วคาวาลเคดในสูตรอาหารผสมเสร็จต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแพะเนื้อลูกผสมบอร์  นายโสภณ ชินเวโรจน์
2. การจัดการและใช้ประโยชน์แปลงหญ้าแพงโกลาโดยการปล่อยแทะเล็มแบบหมุนเวียนเลี้ยงแพะเพื่อผลิตลูก  ศวอ.นราธิวาส
  ด้านโคเนื้อ  
3.  ผลของระดับใบถั่วท่าพระสไตโลป่นทดแทนอาหารข้นต่อสมรรถนะการผลิตโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน  นายปริญญา จเรรัชต์
 4.  สมรรถนะการเจริญเติบโตของโคเนื้อภูพาน ที่เลี้ยงขุนโดยใช้ถั่วท่าพระสไตโลหมักร่วมกับกากมันสำปะหลัง ที่เติมและไม่เติมยีสต์เป็นอาหารหยาบหลัก  น.ส.วรรณา อ่างทอง
 5.  ต้นแบบการเลี้ยงโคพื้นเมือง เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน  ศวอ.เลย
 6.  ผลของการใช้กากมันหมักยีสต์ทดแทนอาหารข้นเพื่อขุนโคพื้นเมืองอีสาน   ศวอ.อุดรธานี
  ด้านพืชอาหารสัตว์  
 7.  การปรับปรุงพันธุ์หญ้ารูซี่เพื่อการทนแล้ง 2.5 ความสมบูรณ์ของละอองเกสรตัวผู้ของหญ้าซิกแนลตั้งและหญ้าซิกแนลนอน    นางสดุดี พงษ์เพียจันทร์  
8.  ผลของอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่มีต่อผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าโร้ด สายพันธุ์แคลไลด์   นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์
9.  การวิจัยและพัฒนาการผลิตกระถินสายพันธุ์กลาบราต้าเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ (1.2) ผลของการตัดต้นกระถินที่ระดับความสูงต่างๆต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์กระถินสายพันธุ์กลาบราต้า  นางศุภวันจักรี ดอนไสว
10.  การคัดเลือกพันธุ์หญ้าลูกผสม Brachiaria ที่ทนต่อสภาพน้ำขัง  นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์
11.  การศึกษาชนิดและปริมาณกรดไขมันในหญ้ารูซี่  หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าแพงโกลาหญ้ากินนีมอมบาซา และหญ้าเนเปียร์แคระ  นางศศิพร ช่อลำไย
12.  ผลของการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วง   นายสัมพันธ์ มาศโอสถ
13.  ผลของระยะปลูกและระยะตัดที่มีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตถั่วแป๋ป่า  น.ส.วีณาพร จันทะสินธุ์
14.  ผลของระยะปลูกที่มีต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่ววิกน่า  นายจรูญโรจน์ จันทรศิริ
15.  การเก็บรักษาพันธุ์หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) ในสภาพปลอดเชื้อ  น.ส.เยาวลักษณ์ เหม่งปัง
16.  ผลของอายุการตัดที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ 2 สายพันธุ์  ศวอ.สุราษฎร์ธานี
17.  ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าสยาม Axonopus catavinensis ในพื้นที่่ จ.สุพรรณบุรี  ศวอ.สุพรรณบุรี
18.  ทดสอบการจัดการแปลงถั่วลิสงเถาฟลอลิเกรชแบบระบบหมุนเวียนสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย  ศวอ.ยโสธร
19.  ผลของช่วงเวลาตัดและวิธีการทำแห้งต่อระดับโปรตีนของหญ้าแพงโกล่าแห้ง  ศวอ.พัทลุง
20.  การผลิตข้าวโพดหมักเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา   ศวอ.นครราชสีมา
  ด้านสัตว์กระเพาะเดี่ยว  
 21.  ผลของการเสริมผักคาวตองในรูปผงในสูตรอาหารไก่ไข่   นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์
22.  การใช้ถั่วลิสงนาป่นระดับต่างๆในอาหารไก่ไข่   นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์
  ด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร  
23.  การประยุกต์ใช้รถเกี่ยวข้าวคูโบต้า (Kubota) เก็บเกี่ยวเมล็ดหญ้ารูซี่  ศวอ.บุรีรัมย์
24.  ประสิทธิภาพการจัดเรียงหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อน โดยการใช้สายพานลำเลียง  ศวอ.พิจิตร
25.  ศึกษาการใช้คราดสปริงเข้ากำจัดวัชพืชในแปลงหญ้ากินนีสีม่วงอินทรีย์ (RS) ชั้นพันธุ์ขยาย  ศวอ.นครพนม
  องค์ความรู้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (KM)  
26.  การซ่อมชุดอุปกรณ์มัดเชือกของเครื่องอัดหญ้าแห้ง  ศวอ.หนองคาย
27.  เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์หญ้าพลิแคททูลั่มความเร็วสูง  ศวอ.สุราษฎร์ธานี
28.  ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ยเม็ด แบบใช้แรงงานคน  ศมอ.
29.  การปรับปรุงเครื่องหว่านปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใช้สำหรับหว่านปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดใส่แปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  ศวอ.มหาสารคาม
30.  เทคนิคการหยอดเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ "การใช้เครื่องบดทับดินหลังการหยอดเมล็ดพันธุ์"  ศวอ.ร้อยเอ็ด
31.  การพัฒนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ "การใช้แผ่นฟิล์มเอกซ์เรย์ห่อช่อดอกเมล็ดก่อนสวมถุงตาข่ายไนล่อน"  ศวอ.กาฬสินธุ์
32.  การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้าชั้นพันธุ์ RS " เทคนิคการใช้เครื่องสะบัดผึ่งตีช่อดอกถั่วฮามาต้าชั้นพันธุ์ RS"  ศวอ.สกลนคร
33.  การพัฒนาต่อยอดเครื่องมือสำหรับทำอาหารหมักอัดก้อน  ศวอ.สตูล
     
*44.  ผลของวันตัดเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า  ศวอ.หนองคาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235