ลักษณะของอาหาร TMR ที่ดี

  • เป็นอาหารผสมใหม่ ถุงอาหารไม่ฉีกขาด
  • มีกลิ่นหอม ไม่มีเชื้อรา
  • มีความชื้นเหมาะสม ระหว่าง 55-65%
  • ขนาดชิ้นของอาหารหยาบ 1-2 เซนติเมตร
  • มีอัตราส่วนอาหารหยาบอยู่ 40-60%
  • ใช้อาหารหยาบคุณภาพดี เช่น ตัดหญ้าทุก 45 วัน หรือตัดข้าวโพดในระยะฝักน้ำนม (Milk line 50%)
  • โคเลือกกินไม่ได้

เอกสารการบรรยาย TMR 4.0 โดยอาจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 

 

 

 

เขียนโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพสูง และปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นเรื่องที่ฝ่ายต้นน้ำผู้เลี้ยงโคนมต้องมีการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงโคนมของตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของโคนมที่ให้ผลผลิตน้ำนมที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน

 

หนังสือ TMR ยุคใหม่โคนมไทย เขียน โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อที่จะใช้การจ่ายอาหารแบบทีเอ็มอาร์ในฟาร์ม

          วัตถุประสงค์ของการทดสอบเพื่อทดสอบความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่ออาหาร TMR ก่อนผลิตสำหรับแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสพภัยแล้ง