ข้าราชการกรมปศุสัตว์ ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของท่าน ผ่านทางระบบ DPIS ของสำนักงาน กพ. ทาง Internet ง่ายๆด้วยการคลิ๊กเข้าไป ทาง icon  แล้วกรอก Username = เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ Password = เลขวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2532 = 01022532

เมื่อเข้าไปได้แล้วสามารถเลือกเมนูแสดงรายการต่างๆ เช่น ประวัติการโยกย้าย อัตราเงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

กองการเจ้าหน้าที่ได้อธิบายและตอบคำถาม ให้กับผู้ที่เข้ารับฟังคำชี้แจง การของประเมินตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

เมื่อเราใส่ username และ password เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอ e-operation