บุคลากร

พนักงานราชการ

  • โทรศัพท์: 02-6534444 ต่อ 3441-2

    นักวิชาการสัตวบาลกลุ่มวิจัยพืชอาหารสัตว์
    ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, ไทย

  • โทรศัพท์: 02-501-1147

    นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์
    ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, ไทย