บุคลากร

ข้าราชการ

 • โทรศัพท์: 081-362-9325

  Super User นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  ต.บางกระดี, ปทุมธานี, Thailand

 • โทรศัพท์: 02-501-1147,081-388-8781

  หน.กลุ่มวิจัยและพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, thailand

 • โทรศัพท์: 02-967-9748 ต่อ 1217-8

  หน.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์อาหารสัตว์
  ต.บางกระดี, ปทุมธานี, Thailand

 • โทรศัพท์: 02-501-1147,081-456-2561

  หน.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, Thailand

 • โทรศัพท์: 02-501-1147,089-453-0974

  หน.กลุ่มวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, Thailand

 • โทรศัพท์: 02-501-1147,083-063-1001

  หน.กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, Thailand

 • โทรศัพท์: 02-501-1147

  หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, Thailand

 • โทรศัพท์: 02-501-1147

  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, thailand

 • โทรศัพท์:

  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  บางกะดี อำเภอเมือง, ปทุมธานี, ประเทศไทย

 • โทรศัพท์: 02-501-1147

  จพง.ธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, ไทย

 • โทรศัพท์: 02-501-1147

  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยพัฒนาอาหารสัตว์
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, ไทย

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว

 • โทรศัพท์: 02-501-1147,081-731-9925

  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี,

 • นักวิทยาศาสตร์ปฏบัติการ
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, thailand

 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, thailand

 • โทรศัพท์: 02-501-1147

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, thailand

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์

 • โทรศัพท์: 086-625-9555

  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, thailand

 • โทรศัพท์: 02-501-1147

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  ต.บางกะดี อ.เมือง, ปทุมธานี, thailand

 • โทรศัพท์: 095-963-6627

  หน.กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
  อ.เมือง, จ.ปทุมธานี, ประเทศไทย