เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล                การดำเนินกิจกรรม 5 ส จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  ตัวแทนศูนย์ฯชัยนาท ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน  และพาคณะ
เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ในครั้งต่อไป