ข่าวประชาสัมพันธ์สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

โครงการสานพลังประชารัฐ จ.สกลนคร

   

ประกาศกรมปศุสัตว์   

 เรื่อง  การกำหนดราคาจำหน่าย

พันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์

ปี 2560             

  บัญชีราคาจำหน่าย...   

 พันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ปี พ.ศ. 2560

 

              เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมาสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  ให้แก่เกษตรกรภายใต้ "โครงการธนาคารโค-กระบือ พื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา" จำนวน 180  ราย ดาวน์โหลดไฟล์ 

เกษตรกรทัศนศึกษาดูงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

       วันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้นำเกษตรกร จำนวน 100 ราย ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง โดยศึกษาดูงานตาม กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน และปลอดภัยสู่ครัวโลก ในเขตภาพเหนือตอนบน 

เกษตรกรร่วมถ่ายรูปกับวิทยากร