เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 นายเศกสรร สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ได้เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรนาหญ้าหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพื่อรับฟังผลการดำเนินการ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค์ ของกลุ่มนาหญ้า และเยี่ยมชมแปลงหญ้า โรงเก็บหญ้าแห้งของกลุ่มฯ โดยมีนางบุญนำ บุญเกิด ประธานกลุ่มหางน้ำสาครพร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับ

        วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559  คณะอาจารย์และนิสิต "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา วิทยาเขตน่าน" ศึกษาดูงานด้านวิทยาการพืชอาหารสัตว์ การทำอาหาร TMR และกระบวนการผลิตน้ำนมของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด  ......

 

เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท นายคัมภีร์ ภักดีไทย นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เกษตรกรจังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯลำปาง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้นำกลุ่มเกษตรกร จำนวน 100 ราย เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ตามกิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน และปลอดภัยสู่ครัวโลก ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีนายวุฒิพันธ์ุ  เนตรวิชัย นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการ และ นางสาววีณาพร จันทะสินธุ์ นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ  ให้ความรู้แก่เกษตรกร

 

             เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559  นายอิทธิพล  เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  นำคณะข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง "การจัดสัดส่วนอาหารโคนม และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มโคนม" แก่ เจ้าหน้าที่พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3  ........DOWNLOAD 

วันที่  29  เมษายน  2559 นายโสภณ ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์  ในงานโครงการ  “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ”  ณ  โรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท 

              เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมาสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  ให้แก่เกษตรกรภายใต้ "โครงการธนาคารโค-กระบือ พื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา" จำนวน 180  ราย ดาวน์โหลดไฟล์ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เข้าร่วม พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบลหางน้ำสาคร ณ บ้านหนองแขยง ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกลุ่มนาหญ้าหางน้ำสาคร ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 37 ราย พื้นที่ปลูกหญ้าแพงโกลา  469 ไร่ ซึ่งมีรายได้เข้ากลุ่มเดือนละ 300,000 บาท

   ข่าวประชาสัมพันธ์สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

โครงการสานพลังประชารัฐ จ.สกลนคร

   

ประกาศกรมปศุสัตว์   

 เรื่อง  การกำหนดราคาจำหน่าย

พันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์

ปี 2560             

  บัญชีราคาจำหน่าย...   

 พันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ปี พ.ศ. 2560

 

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

   
   
   

              วันที่  1 มิถุนายน 2559  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอกศุภวุฒิ  อุตมะ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาด้านปศุสัตว์ พัฒนาพืชอาหารสัตว์ และพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ ภายในศูนย์ฯนครราชสีมา และพื้นที่แปลงหญ้าของสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด

......... Download เอกสาร 

เกษตรกรทัศนศึกษาดูงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

       วันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้นำเกษตรกร จำนวน 100 ราย ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง โดยศึกษาดูงานตาม กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน และปลอดภัยสู่ครัวโลก ในเขตภาพเหนือตอนบน 

เกษตรกรร่วมถ่ายรูปกับวิทยากร