เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล                การดำเนินกิจกรรม 5 ส จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  ตัวแทนศูนย์ฯชัยนาท ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน  และพาคณะ
เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ในครั้งต่อไป

 

 

              เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมาสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  ให้แก่เกษตรกรภายใต้ "โครงการธนาคารโค-กระบือ พื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา" จำนวน 180  ราย ดาวน์โหลดไฟล์ 

       

          วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายสมพล  ไวปัญญา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ นำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัด สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานใน งานมหกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ภายใต้แนวความคิด "ดินดี พืชเด่น สัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย"   ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี โดยนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ผู้เข้าชมได้รับรู้ข้อมูลด้านพืชอาหารสัตว์ที่เพาะปลูกจากดินที่มีการบำรุงรักษาที่ดี และนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ในหลากหลายรูปแบบ จนกระทั่งสิ้นสุดที่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค โดยงานมหกรรมวันดินโลก ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี  จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-7 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 - 20.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

   ข่าวประชาสัมพันธ์สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

โครงการสานพลังประชารัฐ จ.สกลนคร

   

ประกาศกรมปศุสัตว์   

 เรื่อง  การกำหนดราคาจำหน่าย

พันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์

ปี 2560             

  บัญชีราคาจำหน่าย...   

 พันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ปี พ.ศ. 2560