ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ ปี 2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

 • เมล็ดพันธุ์หญ้า รูซี่ กิโลกรัมละ 120 บาท
 • เมล็ดพันธุ์หญ้า กินนีสีม่วง กิโลกรัมละ 150 บาท
 • เมล็ดพันธุ์หญ้า อะตราตัม กิโลกรัมละ 120 บาท
 • เมล็ดพันธุ์หญ้า พลิแคทูลั่ม กิโลกรัมละ 120 บาท
 • เมล็ดพันธุ์หญ้า กินนีมอมบาซา กิโลกรัมละ 150 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ถั่ว ฮามาต้า กิโลกรัมละ 150 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ถั่ว ท่าพระสไตโล กิโลกรัมละ 150 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ถั่ว คาวาลเคด กิโลกรัมละ 100 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ถั่ว ไมยรา กิโลกรัมละ 150 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ถั่ว ลิสงเถา กิโลกรัมละ 250 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ กระถิน กิโลกรัมละ 80 บาท

 

 

เอกสาร