พื้นที่ถือครอง

 

  สำนักพัฒนาอาหารสัตว์มีหน่วยงานในสังกัด 29 ศูนย์ฯ พื้นที่ถือครองรวม 29,632 ไร่