นโยบายกรมปศุสัตว์

ท่่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ ได้ให้นโยบายด้านอาหารสัตว์ไว้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีดังนี้

  1. ขับเคลื่อนโคเนื้อ
  2. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนพื้นที่นาข้าว
  3. ให้จัดทำฐานข้อมูลพืชอาหารสัตว์
  4. ให้จัดทำองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร
  5. ให้ศึกษาทดลองการใช้อาหารหมักเลี้ยงสุกร และสัตว์ปีก