ผลงานเด่น

โปสเตอร์ด้านอาหารสัตว์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์
สำหรับให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ใช้ส่งเสริมเกษตรกร
อุทกภัย
การช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัย
Alfalfa Day
องค์ความรู้เรื่องอาหารหมัก (Silage)
กรมปศุสัตว์
Feed Center
เครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำอาหารผสมเสร็จ TMR