ผลงานเด่น

Alfalfa Day
องค์ความรู้เรื่องอาหารหมัก (Silage)
กรมปศุสัตว์
แหล่งจำหน่าย TMR
อาหารผสมเสร็จ และพืชหมัก สำหรับสัตว์เคี้ยงเอื้อง
Feed Center
เครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำอาหารผสมเสร็จ TMR