ข่าวสารพืชอาหารสัตว์
Pasture Newsletter

ข่าวสารพืชอาหารสัตว์ เป็นวารสารรายเดือน 4 เดือน ออกปีละ 3 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารวิทยาการและเรื่องน่ารู้ด้ารนพืชอาหารสัตว์ กองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณา บทความ ข่าว รายงาน การวิจัย และเรื่องน่ารู้ด้านพืชอาหารสัตว์จากสมาชิก และยินดีเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวคราว ระหว่างสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพืชอาหารสัตว์ ท่านสามารถติดต่อกองบรรณาธิการได้ที่ e-mail : nutrition@dld.go.th หรือโทรศัพท์ 0-2653-4488 โทรสาร 0-2653-4933

กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา

ร.ต. ชาญชัย มณีดุลย์
ศ.ดร.บุญฤา วิไลพล
ศ.ดร.เฉลิมพล แซมเพชร
ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี
Dr. Michael Hare
นายสารกิจ ถวิลประวัติ
ดร.สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร

บรรณาธิการ
นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายธำรงศักดิ์ พลบำรุง
กองบรรณาธิการ

นายโสภณ ชินเวโรจน์
ดร.ฉายแสง ไผ่แก้ว
ดร.ประวิตร โสภโณดร
ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
ดร.กังวาน ธรรมแสง
นายสมจิตร อินทรมณี
นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม
นายมนัส อภินาคพงษ์

นายปริญญา จเรรัชต์
นายศุภชัย อุดชาชน
นายสมพล ไวปัญญา
นางสาววารุณี พานิชผล
นายวีระศักดิ์ จิโนแสง
นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย
นางเยาวดี เข็มสวัสดิ์
นางกานดา นาคมณี
นายประจักษ์ หว่าเกตุ

ISSN: 1513-2749