ºêѡתѵ

สมาชิกภาพ

การบริหารชมรม

การประชุม

การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับ

การรายงานผลงานของชมรม

การเลิกชมรมและชำระบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกภาพ

          1 คุณสมบัติ

  เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมของชมรม

  ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครต่อเลขานุการชมรม ตามแบบที่ได้กำหนดไว้

          2 ประเภทสมาชิก สมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  สมาชิกสามัญคือผู้ที่เป็นสมาชิกทั่วไป

  สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และคุณวุฒิพิเศษ หรือเป็นบุคคลที่ได้อุปการะช่วยเหลือทำประโยชน์ให้แก่ชมรม หรือเป็นเกียรติแก่ชมรม

          3  ชมรมจะยังไม่ถือว่าบุคคลผู้สมัครเป็นสมาชิกและจะไม่ลงทะเบียนจน กว่าผู้นั้นจะ ได้ชำระเงินค่าสมัครและค่าบำรุงชมรมตามระเบียบ และถ้าไม่ชำระภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการให้ถือว่า ผู้นั้นไม่ความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิก

          4 เมื่อคณะกรรมการชมรมเห็นบุคคลใดควรเชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ก็ให้เสนอต่อเลขานุการเพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการ
เมื่อได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3ของที่ประชุมแล้ว ให้ประธานชมรมมี หนังสือเชิญเข้ามา เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ต่อไป

          5 ค่าบำรุง สมาชิกต้องเสียค่าบำรุงโดยชำระเป็นรายปี การนับปีให้นับตามสุริยคติ เงินค่าบำรุงถือเป็นรายได้ของชมรม

  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 10 บาท

  สมาชิกสามัญเสียค่าบำรุงปีละ 50 บาท หรือตลอดชีพ 300 บาท

  สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

  เงินค่าสมัครและค่าบำรุง เมื่อสมาชิกได้ชำระให้แก่ชมรมเรียบร้อยแล้วให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของชมรม จะเรียกหรือถอนคืนไม่ได้

          6 การขาดจากสมาชิกภาพ

  ลาออก

  ถึงแก่กรรม

  สมาชิกที่ค้างชำระเงินค่าบำรุงหรือหนี้สินอื่นๆของชมรมเมื่อถูกทวงถาม
  โดย รายลักษณ์อักษรแล้ว ยังคงเพิกเฉยไม่จัดการชำระหนี้
  ภายใน60วันนับจากวันทวงถามคณะกรรมการชมรมมีอำนาจที่จะ
  พิจารณาคัดชื่อสมาชิกผู้นั้นออกจากทะเบียนสมาชิกได้

  ถ้าสมาชิกคนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของชมรมให้ คณะกรรมการชมร มีอำนาจพิจารณาคัดชื่อ สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกไ

   

   

   

   

   

การบริหารชมรม

          1 คณะกรรมการชมรม มีจำนวนอย่างน้อย 9 นาย ประกอบด้วย

  ประธาน

  รองประธาน

  เลขานุการ  

  เหรัญญิก 

  นายทะเบียน 

  สาราณียากร

  ผู้ช่วยสาราณียากร

  ประชาสัมพันธ์

  กรรมการที่ปรึกษา

  กรรมการกลาง

          2 การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรมการชมรม

  ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งประธานชมรมจากสมาชิกของชมรมนี้ 1 นาย การเลือกตั้งให้ใช้บัตรลงคะแนน และอยู่ในตำแหน่งสมัยละ 2 ปี แต่อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย

  ให้ประธานชมรมเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกเป็นกรรมการชมรมให้แล้วเสร็จ แล้วต้องแจ้งให้สมาชิกทาบภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเลือกตั้ง

  เมื่อกรรมการชมรมว่างลง ให้ประธานเลือกสมาชิกเป็นกรรมการแทน และอยู่ในตำแหน่งเท่าคนเดิม

          3 กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งโดย

  ออกตามวาระ

  ถึงแก่กรรม

  ลาออก

  ขาดสมาชิกภาพ

   

   

   

   

   

   

 การประชุม

          1 การประชุมใหญ่ เป็นการประชุมสมาชิกทั้งหมดต้องมีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

          2 การประชุมอื่นๆนอกเหนือจากข้อ5.1  ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานชมรม

 

 

 

 


การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับ

          การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับจะกระทำได้ เมื่อที่ประชุมใหญ่เห็นสมควรโดยลงมติเห็นชอบเป็นจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่ นั้น

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลงานของชมรม

         ให้รายงานกิจกรรมรายรับ - รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินของชมรมต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี

การเลิกชมรมและชำระบัญชี

             1 ติที่ประชุมใหญ่ซึ่งมีมติให้เลิกชมรมนั้น ต้องมีจำนวนสมาชิกประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด และมติให้เลิกชมรมต้องมีคะแนนเสียง 1ใน 2 ของผู้มาประชุมทั้งหมด 

       2 การชำระบัญชีให้เป็นไปตาม กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาเลิกชมรม และ เมื่อชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าหากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้จัดการไปตามมติของ ประชุมใหญ่.