การสมัครสมาชิกชมรมนักพืชอาหารสัตว

การขอสมัครเป็นสมาชิกชมรมนักพืชอาหารสัตว์ ท่านจะได้รับวารสารข่าวสารพืชอาหารสัตว์ ของชมรมนักพืชอาหารสัตว์ ด้วย ค่าสมัครตลอดชีพเพียง 300 บาท โดยท่านส่งเงิน สั่งจ่ายในนาม "นางเอี่ยมศิริ ฉ่ำรสวิทย์ ที่อยู่ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 ธนานัติสั่งจ่าย ปณ.ราชเทวี หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร (อยู่ระหว่างการย้ายหมายเลขบัญชี)เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วกรุณาถ่ายเอกสารใบโอนเงินแนบไปพร้อมกับใบสมัคร ส่งไปทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างบนด้วย หรือส่งทาง FAX 02-6534933 (กองอาหารสัตว์) หรือ ส่งทาง e-mail: nutrition1@dld.go.th ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบครับ เมื่อทางชมรมฯได้รับเงินเรีบบร้อยแล้วจะจัดส่งวารสารเล่มล่าสุดให้ภายใน 2 สัปดาห์

 

ใบสมัครสมาชิก ชมรมนักพืชอาหารสัตว์


ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว....................................................................ที่อยู่บ้านเลขที่..........
หมู่บ้าน...............................ซอย.............................................ถนน......................................แขวง/ตำบล................
เขต/อำเภอ..................................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์ ........................
อาชีพ......................................สถานที่ทำงาน...........................................................................................................
.............................................................................................
..................................................
โทรศัพท์.................................................โทรสาร......................................
ขอสมัครเป็นสมาชิกชมรมนักพืชอาหารสัตว์ ตลอดชีพ พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท และเอกสารการโอนเงินมาให้แล้ว


ลงชื่อ.....................................ผู้สมัคร

โปรดสั่งจ่ายในนาม

"นางเอี่ยมศิริ ฉ่ำรสวิทย์ "
ที่อยู่ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

กองบรรณาธิการ e-mail: nutrition1@dld.go.th
โทรศัพท์สอบถาม 02-653-4489