รายชื่อสมาชิกชมรมนักพืชอาหารสัตว์ ณ.วันที่ 24 เมษายน 2549
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
1 นายสุนทร อิ่มวัฒนา กองบำรุงพันธุ์สัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
2 นายสาธิต อยู่ยืน สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
3 นายสว่าง อังกุโร สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
4 นายอับดุลเลาะ วารีศรี สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
5 นางวิมล อยู่ยืนยง สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
6 นายนิทัศน์ อ่อนหวาน กองบำรุงพันธุ์สัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
7 หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนา สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 อ. เมือง นครราชสีมา 30310
8 นายปิยรัตน์ คงแดง สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 อ. เมือง เชียงใหม่ 51000
9 นายอนวัช เดชะศาศวัต สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 อ. เมือง ปทุมธานี 13000
10 นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
11 นายสุพร คงเกตุ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8 อ. ชะอำ เพชรบุรี 76120
12 นางธัญญธร จรัณยานนท์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7 อ. เมือง นครปฐม 73000
13 นายธัญญา สุขย้อย สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 อ.เมือง สงขลา 90000
14 นายวิโรจน์ เครือหงส์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7 อ. เมือง นครปฐม 73000
15 นายประสิทธิ์ รัตนชวานนท์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 อ. เมือง ขอนแก่น 40260
16 นายคณิต คงเรือง สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 อ. เมือง สงขลา 90000
17 นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2 อ. เมือง ฉะเชิงเทรา 24000
18 ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ถนนพนมสารคาม-วาปีปทุม อ. เมือง อุบลราชธานี 34000
19 นางสาวพรพิมล บุณวงศ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อ. เมือง เชียงราย 57000
20 นายสุโชค ชอุ่มวรรณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อ. เมือง นครปฐม 70000
21 นายพินิจ ลำดวนหอม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อ. เมือง เชียงราย 57000
22 นายวรงค์ชัย พรรณารุโณทัย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อ. เมือง อุตรดิตถ์ 53000
23 นายธนิตย์ อเนกวิทย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ. เมือง อุบลราชธานี 34000
24 นายฤทธิ์รงค์ ชาวโพธิ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย อ. เมือง หนองคาย 43000
25 นายก่อเกียรติ ฉิมมาลี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อ. เมือง สุรินทร์ 32000
26 นายเวนิส สุวรรณวงศ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานี อ. เมือง สุราษฏร์ธานี 84000
27 นายสมวงศ์ คงเพชร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อ. เมือง ร้อยเอ็ด 45000
28 นางสาวธนมน บูรณภวังค์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม อ. เมือง สมุทรสงคราม 75000
29 นายเสนอ จันทร์คง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอวด อ. ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
30 นายปรีชา เจริญจิต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร อ. เมือง สกลนคร 47000
31 นายปราโมทย์ ทองนวล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย อ. เมือง เลย 42130
32 ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง อ. เมือง อ่างทอง 14000
33 นางสาวศิริวรรณ ม่วงทอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง พิษณุโลก 65000
34 ศ.ดร.เฉลิมพล แซมเพชร ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อ. เมือง เชียงใหม่ 50202
35 ศ.ดร.บุญฤา วิไลพล ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น อ. เมือง ขอนแก่น 40002
36 ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี ภาควิชาพืชไร่-นา คณะเกษตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900
37 Dr.Michael Hare ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
38 นายกังวาน ธรรมแสง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
39 ดร.ประวิตร โสภโณดร ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรฯ อ. หาดใหญ่ สงขลา 90110
40 ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรฯ อ. หาดใหญ่ สงขลา 90110
41 รศ.ดร.กอบแก้ว ตรงคงสิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
42 นายโสภณ ชินเวโรจน์ กองอาหารสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
43 นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม กองอาหารสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
44 นายธำรงศักดิ์ พลบำรุง กองอาหารสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
45 นางฉายแสง ไผ่แก้ว กองอาหารสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
46 นายปริญญา จเรรัชต์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย เมือง หนองคาย 43000
47 นางสาววารุณี พานิชผล กองอาหารสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
48 นายบวร เสนะเกตุ กองอาหารสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
49 นางสาววรรณา อ่างทอง กองอาหารสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
50 นางเกียรติสุรักษ์ โภคสวัสดิ์ 9/649 ซ.3 ถ.พุทธมลฑล 4 อ.สามพราน นครปฐม 73220
51 นายวิรัช สุขสราญ กองอาหารสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
52 นางจริยา บุญจรัชชะ กองอาหารสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
53 นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ กองอาหารสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
54 นางจินดา สนิทวงศ์ ฟาร์มคุณพ่อ 126 หมู่ 4 อ.มวกเหล็ก สระบุรี 12180
55 นางสุมน โพธิจันทร์ กองอาหารสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
56 นางทิพา บุณยะวิโรจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท อ. สรรพยา ชัยนาท 17000
57 นางแสงอรุณ สมุทรรักษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท อ. สรรพยา ชัยนาท 17000
58 นางลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท อ. สรรพยา ชัยนาท 17000
59 นายอนุกิจ เครือมังกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130
60 นายวัฒนา โคตรพัฒน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว อ. คลองหาด สระแก้ว 27260
61 นายปิยะคชา นาเจริญ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี อ. ท่าม่วง กาญจนบุรี 71000
62 นายศุภชัย อุดชาชน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อ. ปากช่อง นครราชสีมา 30130
63 นายโอสถ นาคสกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น อ. เมือง ขอนแก่น 40260
64 นายอุดร ศรีแสง กองอาหารสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
65 นางกานดา นาคมณี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อ. ปากช่อง นครราชสีมา 30130
66 นางศรันยา วิทยานุภาพยืนยง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อ. ปากช่อง นครราชสีมา 30130
67 นางวัฒนาวรรณ ศรีสมพร สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด อ. สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
68 นางศศิธร ถิ่นนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อ. ปากช่อง นครราชสีมา 30130
69 นางสาวสมหมาย ส่งเสริม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อ. ปากช่อง นครราชสีมา 30130
70 นายมนัส อภินาคพงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท อ. สรรพยา ชัยนาท 17000
71 นายสุวิทย์ อินทฤทธิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง อ. ห้างฉัตร ลำปาง 52190
72 นายมณฑป นพคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อ. ชะอำ เพชรบุรี 76120
73 นางสาวเพ็ญศรี ศรประสิทธิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว อ. คลองหาด สระแก้ว 27260
74 นายเฉลียว ศรีชู ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฏร์ธานี อ. ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี 84150
75 นายสมพล ไวปัญญา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฏร์ธานี อ. ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี 84150
76 นายสมจิตร อินทรมณี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น อ. เมือง ขอนแก่น 40260
77 นางพิมพาพร พลเสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น อ. เมือง ขอนแก่น 40260
78 นายธวัธ จิตต์บรรเทา สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย อ. เมือง เลย 42030
79 นายสำราญ วิจิตรพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น อ. เมือง ขอนแก่น 40260
80 นายวิทยา สุมามาลย์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร อ. เมือง สกลนคร 47000
81 นางสาวจุรีรัตน์ สัจจิพานนท์ 123/18 ถนนหน้าเมือง อ. เมือง ขอนแก่น 40000
82 นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม อ. เชียงยืน มหาสารคาม 44160
83 นายพันธุ์ศักดิ์ พันธุ์เสือ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล อ. ควนกาหลง สตูล 77150
84 นายวีระศักดิ์ จิโนแสง สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด อ. สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
85 นายไพบูลย์ พลบุญ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อ. คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110
86 นายทรงศักดิ์ สิงหเทพ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี อ. กุดจับ อุดรธานี 41250
87 นายสุทัศน์ สุนทรวัฒน์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธุ์ อ. กุยบุรี ประจวบคีรีขันธุ์ 77150
88 นายเรืองยุทธ ภูผาสุข ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น อ. เมือง ขอนแก่น 40260
89 นายจรูญโรจน์ จันทรศิริ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม อ. เชียงยืน มหาสารคาม 44160
90 นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม อ. เชียงยืน มหาสารคาม 44160
91 นายสิงห์ ไชยวงษ์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ อ. เมือง กาฬสินธุ์ 46140
92 นางยุพา ปวงศุข สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ อ .เมือง กาฬสินธุ์ 46140
93 นายประทวน แสนบุตร สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพรชบูรณ์ อ. เมือง เพรชบูรณ์ 67000
94 นายประภาส บุตรชา สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร อ. เมือง มุกดาหาร 49000
95 นายเถลิงศักดิ์ โนนทวงศ์ 46/89 หมู่ 7 หมู่บ้านบุรีรมย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
96 นายอิสระ สุริยาชัยวัฒนะ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย อ. เมือง เลย 42030
97 นางสมจิตร ผลดี สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ อ. ร้องกวาง แพร่ 54140
98 นายไพบูลย์ ผลดี สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ อ. ร้องกวาง แพร่ 54140
99 นายไกรลาส เขียวทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น อ. เมือง ขอนแก่น 40260
100 นายชุมพล อภิกุลชัยสิทธิ์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร อ. เมือง สกลนคร 47000
101 นายศรีบุญเรือง ฤทธิ์น้ำคำ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อ. คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110
102 นายสัญญา อาจสามารถ สถานีพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย์ อ.ปะคำ บุรีรัมย์ 31220
103 นายประเสริฐศักดิ์ นันทชมชื่น สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย อ. เมือง หนองคาย 43000
104 นางสุกัญญา ปานน้อย สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ อ. ร้องกวาง แพร่ 54140
105 นายเสน่ห์ กุลนะ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม อ. ท่าอุเทน นครพนม 48120
106 นายวีระพล พูลพิพัฒน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง อ. ห้างฉัตร ลำปาง 52190
107 นายบัญชา ธุระตา สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย อ. คีรีมาศ สุโขทัย 64160
108 นายเฉลิมเกียรติ วายุนิจ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล อ. ควนกาหลง สตูล 77150
109 นายสนอง ผลพฤกษา สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร อ .ท่าแซะ ชุมพร 86140
110 นายสถิต มั่งมีชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง อ. ห้างฉัตร ลำปาง 52190
111 นายสว่าง สุขอุดม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส อ. ตากใบ นราธิวาส 96110
112 นายพิสุทธิ์ สุขเกษม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส อ. ตากใบ นราธิวาส 96110
113 นายภิพบ วารินทร์สะอาด สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง อ. เมือง ตรัง 92190
114 นายธงชัย ปอศิริ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี อ. ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
115 นายบัญชา ศรีขัติย์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร อ. ตะพานหิน พิจิตร 66110
116 นายชิต ยุทธวรวิทย์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร อ. ท่าแซะ ชุมพร 86140
117 นายไพศาล ศิลปเจริญ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง อ. ศรีบรรพต พัทลุง 93190
118 นายสถิต ย์ พงษ์ไพโรจน์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร อ. เมือง สกลนคร 47000
119 นางสาวขนิษฐา พรหมสมัคร ศูนย์สาธิตเพื่อพัฒนาสหกรณ์โคนม อ. ท่าหลวง ลพบุรี 15230
120 นายอภิชาต รัตนวณิช สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา อ. เมือง พะเยา 56001
121 นายสุนทร สุนาทัย สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220
122 นายไกรวรรณ หงษ์ยันตรชัย ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี อ. แก่งคอย สระบุรี 18110
123 นายอุดร โพล้งอยู่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อ. เมือง ราชบุรี 70000
124 นายคง ภักดีมี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อ. แก่งคอย สระบุรี 18260
125 นายอนันต์ อุปโย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ. เมือง ตาก 63000
126 นายอัมพร เพชรเขาทอง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ ลพบุรี 15190
127 นายวิรัติ กองค้า ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำสุรินทร์ อ. เมือง สุรินทร์ 32000
128 นายเฉลิม ทองเพชร ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ. ลำสนธิ ลพบุรี 15190
129 นายสมาน แถวสระคู ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อ. เมือง ขอนแก่น 40260
130 นายสานิตย์ ศรีเรียง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี อ. เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
131 นายทวีศักดิ์ สารมาศ สถานีวิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี อ. กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
132 นายยอด ศรีสันต์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี อ. เมือง จันทบุรี 22000
133 นายเฉลียว สุขวงศ์ สถานีวิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี อ. กบินทร์บุรี ปราจีนบุรึ 25110
134 นายวิทวัส เวชชบุษกร ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อ. เมือง ขอนแก่น 40260
135 นางพรรณี ผุสดี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ. สันป่าตอง เชียงใหม่ 50210
136 นายวรรณสิงห์ หงษ์คำ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว อ. เมือง สระแก้ว 27000
137 นายสุวิทย์ พานิชยิ่ง สำนักงานผลิตและจำหน่ายพันธุ์โคนม อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130
138 นายอดิสรณ์ กองเพิ่มพูล สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย อ. อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
139 นายนคร สาระคุณ สถานีพืชสวนสวี อ. สวี ชุมพร 86430
140 นายพรชัย ชำนาญพูด ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคเหนือตอนล่าง อ.วังทอง พิษณุโลก 65130
141 นางนงลักษณ์ ศรีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
142 ดร.สุนันทา จันทกูล ภาควิชาพืชไร่-นา คณะเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
143 นายภูวนัย เนาว์ชมภู ภาควิชาพืชไร่-นา คณะเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
144 ดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ภาควิชาพืชไร่-นา คณะเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
145 นางสาวสุนีย์ นิจิสินประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
146 นายปิยะ กิตติภาดากุล ภาควิชาพืชไร่-นา กำแพงแสน นครปฐม 73140
147 ศ.ดร.ปรารถนา พฤษะศรี ภาควิชาสัตวบาล กำแพงแสน นครปฐม 73140
148 นายสุรเดช พลเสน ภาควิชาสัตวศาสตร์ อ. เมือง ขอนแก่น 40002
149 นายพรชัย ล้อวิลัย ภาควิชาสัตวศาสตร์ อ. เมือง ขอนแก่น 40002
150 ผศ.มัลลิกา นาคเสวี สำนักวิทยบริการ อ. เมือง นครราชสีมา 30000
151 นายสุรชัย บุญลือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ. เมือง อุดรธานี 41000
152 นายธวัธ ชินราศี ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม. มหาสารคาม มหาสารคาม 44000
153 นายทรงศักดิ์ จุลถิระพงศ์ ภาควิชาพืชศาสตร์ อ. ศรีราชา ชลบุรี 20210
154 นายผดุง แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิศ อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
155 นายอำพล วริทธิธรรม สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ. ร้องกวาง แพร่ 54140
156 ประธานกลุ่มฯ กลุ่มโคนมบ้านดอนกะพี้ อ .หันคา ชัยนาท 17130
157 นายแอบ คงทน 52/31 แจ้งวัฒนะ ซ.28 อ. ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
158 นายสุทธิชัย อัทศาสตร์ 5 ซอยเสนาร่วม พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10900
159 นายอาทร จิตชโลทร 598/2 ถ. พิพิธ อ. เมือง ชลบุรี 20000
160 นายตรีทัศน์ เอื้อวิทยา 5 หมู่1 ต.เกาะขนุน อ .พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
161 Mr.Victoriano Altaba San Camillo Village Kokwat-Kokpip Phachin Buri 25190
162 นายปลิว จันทรัศมี สวนเกษตรสิน อ. ประทิว ชุมพร 86160
163 นายอุทัย ลีรัตนชัย 155 ซอยสารสิน บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
164 นางจรรยา ลีรัตนชัย 155 ซอยสารสิน บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
165 นายศิริพงษ์ แสนโภชน์ บริษัทเนสเล่ย์ ประเทศไทยจำกัด เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
166 นายเทิดศักดิ์ คำเหม็ง 123/679 ถ.มิตรภาพ อ. เมือง ขอนแก่น 40002
167 นายอรุณ ลุนสะแกวงษ์ 107/386 ม.พุทธชาต อ. กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
168 นายวิจักษณ์ จันทาสี 160 ถ.มิตรภาพ อ. มวกเหล็ก สระบุรี 18180
169 นางสุคนธ์ คชรัตน์ 47 ต.นาขยาด อ. ดอนขนุน พัทลุง 93110
170 ดร.สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 382/1 ถ.งามวงศ์วาน อ. เมือง นนทบุรี 11000
171 นางศศิธร คงแดง บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด อ. พระพุทธบาท สระบุรี 18120
172 นายประสาร มณีรัตน์ วรินธรฟาร์ม 61 อ. เมือง ปราจีนบุรี 24000
173 นายสำเริง นุ่นสง 346 หมู่4 อ. ป่าพยอม พัทลุง 93110
174 นายรังสิต โชติศิริคุณวัฒน์ 13/1 ถนนเขางู ซอย2 อ. เมือง ราชบุรี 70000
175 นายจักรพันธุ์ ดอกจันทร์ 50หมู่5 ถ.หลังสถานีรถไฟกระโดนค้อ อ. ศรีขรภูมิ สุรินทร์ 32110
176 นายทรงเกียรติ ลือศักดิ์ทอง 75 หมู่4 ถนนวิชิตสงคราม อ.เมือง ภูเก็ต 83000
177 นายอดิศร ขุนทอง 69/15 ถนนโชตนา อ. เมือง เชียงใหม่ 50000
178 นายเทิด อินทรสมใจ 75/1 ถ.ปากช่อง-ลำสมพุง อ. ปากช่อง นครราชสีมา 30130
179 นายวิสุทธิ์ เกียรติศิริกุล 61/1 ต.ท่าตะคร้อ อ .ท่าม่วง กาญจนบุรี 71130
180 นายทองหล่อ โอ่งเจริญ 31/3 หมู่4 ถ.เจริญปัญญางาม อ. บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
181 คุณตวงภาคย์ วิไลเนตร บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด อ. พระพุทธบาท สระบุรี 18120
182 นางสาวชญานุช กัณหปกรณ์ 109/269 ม.ระเบียงทอง เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
183 นางกฤษณา ศรีสรรพกิจ 26/11 ซอยอัมพร 11 อ. ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
184 นายสุวิทย์ ผลลาภ กองตรวจและประสานราชการ ถ. ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
185 นายสมโภช บุญศรี 51 หมู่ 3 บ้านวังน้ำขาว กิ่งอำเภอหนองมะโมง ชัยนาท 17130
186 นายเด่นชัย อินทร์โต 185 หมู่ 17 อ.ตาคลี นครสวรรค์ 60210
187 นายมงคล เกษพุ่ม 149/1 ม.4 บ้านหนองตะขบ กิ่งอำเภอหนองมะโมง ชัยนาท 17130
188 นายนิวัฒน์ อุดมพงษ์ 97 หมู่ 9 อ.ปะคำ บุรีรัมย์ 31220
189 นายชัย ซึมครบุรี 79 หมู่ 9 อ.ปะคำ บุรีรัมย์ 31220
190 นายสมศักดิ์ ตุ้มจงกล 91 หมู่ 9 อ.ปะคำ บุรีรัมย์ 31220
191 นายสุขุม วิเชียร 76 หมู่ 9 อ.ปะคำ บุรีรัมย์ 31220
192 นายสายยน มีมาก 17/1 หมู่ 5 อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120
193 นายประเสริฐ สอยเหลือง 131 หมู่ 4 อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120
194 นายอนันต์ ปลื้มจิต 44 หมู่ 4 อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120
195 นางถนอมจิตร โคตรรภักดี 219 หมู่ 4บ้านวังไน อ.วังสะพุง เลย 42130
196 นายศักดิ์ศรี ศรีธรรมฎร 106 หมู่1บ้านหนองใหญ่ กิ่งอำเภอเอราวัณ เลย 42220
197 นายเริง ทองจันทร์ 51 หมู่ 7 บ้านท่าสะอาด อ.นาด้วง เลย 42210
198 นางสมพราว พลซา 181 หมู่ 4 บ้านวังให อ.วังสะพุง เลย 42130
199 นาย อำนาจ ฆารพันธ์ 73 หมู่ 8 อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000
200 นายใจ โกษารักษ์ 41 หมู่ 1 อ.สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140
201 นางแสงลม เลาไชย 73 หมู่ 8 อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000
202 นางปราณี เทพพร 90 หมู่ 8 อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000
203 นายสุรเวช วิเศษรัตน์ 16 หมู่1 บ้านกว้าง อ.เมือง ยโสธร 35000
204 นายอุดร ไชยรักษ์ 107 บ้านชาด หมู่ 7 อ.เมือง ยโสธร 35000
205 นายคำดี กลมเกลียว 29 บ้านหนองเสียว อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110
206 นายวิชัย สลับสี หมู่ 6 บ้านหนองหงอก อ.เมือง ยโสธร 35000
207 นายบรรเทิง ยะรินทร์ 130 ต.บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย 57100
208 นายไกรสิริ เกษมราษฎร์ 78 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว เชียงราย 57250
209 นายประทีป บุญตุ้ย 109 หมู่6 อ.สอง แพร่ 54120
210 นายประยูร ณรงค์กุล 275 หมู่3 อ.สอง แพร่ 54120
211 นายจรูญ ท่างาม 82/2 หมู่6 อ.สอง แพร่ 54120
212 นายคำจันทร์ คำควร 12 หมู่26 บ้านทัน อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
213 นายอังคาร จันทรจร 138 หมู่13 บ้านร่วมใจ อ.เมือง มหาสารคาม 44000
214 นายทองใส เนื่องทะบาล 32 หมู่4 บ้านโนนเสียว อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
215 นายมูล สุทปา 70/1 หมู่3 อ.ห้างฉัตร ลำปาง 52190
216 นายประวิทย์ ธิวงศ์ 162 หมู่3 อ.ห้างฉัตร ลำปาง 52190
217 นายต่าน ตามา 109 หมู่1 อ.ห้างฉัตร ลำปาง 52191
218 นางปิยมล จันทสร 116 หมู่2 อ.พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
219 นายปรีชา ปานทอง 14 หมู่3 อ.คีรีมาศ สุโขทัย 64160
220 นายศิริจันทร์ อินลับ 143 หมู่3 อ.คีรีมาศ สุโขทัย 64160
221 นายเนาว์ แดงทิพย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน อ. สูงเนิน นครราชสีมา 30170
222 นายอนันต์ เสริฐสูงเนิน 75 ม.1 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน นครราชสีมา 30170
223 นายวิศิษฐ์ จันทร์เพชร 630 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130
224 นายปรัชญา สังวรกาญจน์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อ. เมือง ราชบุรี 70000
225 นายอานุภาพ เส็งสาย กองอาหารสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400
226 นายสุเทพ สุ่มรอด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว อ.คลองหาด สระแก้ว 27260
227 นายอัศชรีย์ ทองศรี 300 ม.3 บ้านโคกน้อย อ.วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250
228 นายบุญคง แก้วนำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว อ.คลองหาด สระแก้ว 27260
229 นายประสพสุข สิงห์คำมา 61 ม.8 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280
230 นายนพพร ลีลาชัย 104 ม.10 ถ.สกลนคร-นาแก อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280
231 นางวิไลวรรณ สิงห์กำมา 17/13 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280
232 นางธนัชชา ดวงกุลสา 148 ม.13 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280
233 นายชำนาญ น้อยขวัญ 76 ม.7 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000
234 นายประเสริฐ แดงดี 34/1 ม.4 ต.นางั่ว อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000
235 นายใจ คำดี 145 ม.7 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000
236 นายบุญชู บุตรฉิ้ว 28/9 ถ.เกียรติกุล อ. เมือง กระบี่ 81000
237 ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง อ. ห้างฉัตร ลำปาง 52190
238 หัวหน้า สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุบลราชธานี อ. เมือง อุบลราชธานี 34000
239 ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ อ. ร้องกวาง แพร่ 54140
240 หัวหน้า สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธุ์ อ. กุยบุรี ประจวบศีรีขันธุ์ 77150
241 หัวหน้า สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ อ. เมือง เพรชบูรณ์ 67000
242 นายชาญชัย มณีดุลย์ 97 สุขุมวิท 53 กรุงเทพฯ 10260
243 นายสุชาติ จำรัสบุญ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม อ. เชียงยืน มหาสารคาม 44160
244 นางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร อ. เมือง สกลนคร 47000
245 นางดรุณี แพงวาปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อ. เมือง อุดรธานี 41000
246 นายณรงค์ บุญรัศมี หอ 8 ห้อง 2 อ. หาดใหญ่ สงขลา 90110
247 นายเรืองชีพ จรัสเจษฎา 142/15-16 ถ.สามัคคีชัย อ. เมือง เพชรบูรณ์ 67000
248 นายบุญยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ 28 ซ.อารีย์ 1 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
249 นายสนอง อินเปาะ 315 ม.1 ต.หนองโสน อ.สามง่าม พิจิตร 66140
250 นายคำมาย แถวนาชม 273 ม. 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190
251 นายยาว ขำทับ 60 ม. 4 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน พิจิตร 66110
252 นายทรงลักษณ์ แก้วพลงาม 32 ม. 14 ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
253 นายคำหล่า ลาดสุวรรณ 64 ม.10 อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
254 นายบุญศรี ลุนวิจิตร 14 ม. 7 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
255 นายคูณ ทุมจีน 83 ม. ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180
256 นายหล่อ ปัททุม 7 หมู่ 3 ต.โนนยาง อ.หนองสูง มุกดาหาร 49160
257 นางใบ อุทัย 92 หมู่ 8 ต.โนนยาง อ.หนองสูง มุกดาหาร 49110
258 นายตรี ปัททุม 70/1 หมู่ 2 ต.โนนยาง อ.หนองสูง มุกดาหาร 49110
259 นายอดิศักดิ์ ศาลาประทีป 9 หมู่ 2 ต.โนนยาง อ.หนองสูง มุกดาหาร 49110
260 นายเชษฐา ทวีอภิรดีสมบัติ 580/465ซ.โพธิ์ปั้น 10 ถ.อโศกดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10400
261 นายอุดม โพธิ 504 ดุสิตคอนโนมิเนียม 314 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
262 นายบุญส่ง กันหา 48/3 หมู่ 4 บ้านไทยเจริญ อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
263 นายวิรัตน์ จำปาจันทร์ 18 หมู่ 4 บ้านไทยเจริญ อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
264 นายพล หล้าสวย 54 บ้านพลายงาม หมู่ 11 อ.สระใคร หนองคาย 43130
265 นายประมวล พูลสวัสดิ์ 140 บ้านพลายงาม หมู่ 11 อ.สระใคร หนองคาย 43130
266 นางรำไพ สารทอง 104 หมู่ 6 บ้านกุดหวาย อ.วารินทร์ชำราบ อุบลราชธานี 34190
267 นายทองจันทร์ อุทัยกรณ์ 114 หมู่ 6 บ้านปากกุดหวาย อ.วารินทร์ชำราบ อุบลราชธานี 34190
268 นายวินัย เพียแก้ว 44 หมู่ 6 บ้านปากกุดหวาย อ.วารินทร์ชำราบ อุบลราชธานี 34190
269 นายวา ฝ่ายพนอม 24 หมู่ 8 บ้านเหล่าหนาด อ.ท่าอุเทน นครพนม 48120
270 นายทักษิณ พระพรม 108 หมู่ 7 บ้านสุขเกษม อ.เมือง นครพนม 48000
271 นายถวิล พระพรม 233 หมู่ 7 บ้านเหล่าภูมี อ.เมือง นครพนม 48000
272 นางสัมฤทธิ์ ถาวงค์ ป 5/24 หมู่ 9 บ้านปฏิรูป อ.ศรีสงคราม นครพนม 48150
273 นายประเสริฐ แสงสี 88 หมู่ 1 บ้านดำนกกก อ.บ้านแพง นครพนม 48140
274 นายกาพิม ปารรีพันธ์ 40 หมู่ 4 บ้านนกเหาะ อ.ปากปลา นครพนม 48160
275 นายประพันธ์ บุญกลิ่นขจร 63/20 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ กรุงเทพฯ 10230
276 นายธีระศักดิ์ ยี่ภู่ศรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี อ. ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
277 นายเทวิน สมยาเย็น บริษัท เวส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
278 นางภวดี ปัญญารัตน์ 337/169 ม.ร่มโพธิ์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ. บางบัวทอง นนทบุรี
279 นางสาวพิสมัย เกิดทองสุก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพิษณุโลก อ. เมือง พิษณุโลก 65000
280 นางกนกกาญจน์ เวียงนาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก กิ่ง อ. วังเจ้า ตาก 63000
281 นายแดนณรงค์ ทองอันตัง สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ. เมือง ขอนแก่น 40260
282 นายมนูญ ศศิยศชาติ สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
283 นายสุทธิดล จำปา 2 หมู่ที่ 1 อ.เมือง ขอนแก่น 40000
284 นายวีระพงษ์ พุทธละ 39 หมู่ที่ 3 อ.พระยืน ขอนแก่น 40320
285 นายประมวล พิมพ์ดีด 36 หมู่ที่ 4 อ.เมือง ขอนแก่น 40000
286 นายสัมฤทธิ์ จันทร์แจ้ง 2 หมู่ที่ 6 อ.เมือง ขอนแก่น 40000
287 นายประหยัด นาดี 26 หมู่ที่ 5 อ.เมือง ขอนแก่น 40000
288 นางทองแสง ซ้ายขวา 78 หมู่ที่ 7 อ.เมือง ขอนแก่น 40000
289 นายเกษม แสนสี 224 หมู่ที่1 อ.พระยืน ขอนแก่น 40320
290 นายเข้มแข็ง ละครชัย 66 หมู่ที่ 2 อ.พระยืน ขอนแก่น 40320
291 นายสัมฤทธิ์ แสนหอม 37 หมู่ที่ 4 อ.พระยืน ขอนแก่น 40320
292 นายคำพันธุ์ โฟฟูม 170 หมู่ที่ 7 อ.พระยืน ขอนแก่น 40320
293 นายวรวิทย์ เผื่อนด้วง บริษัทล็อกซเล่ย์อินฟอเมชั่น เซอวิส จำกัด ถ. เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
294 นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ อ. ศรีราชา ชลบุรี 20210
295 นายบุญเฮง มณฑา 189/2 หมู่ 2 อ. หันคา ชัยนาท 17130
296 ผ.ศ.กฤษณา บุตรปาละ ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฏเลย อ. เมือง เลย 42001
297 นางสุจิตรา ไทยแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ. เมือง ตรัง 92190
298 นายระเบียบ เกิดรื่น 9 หมู่ 11 อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190
299 นายวิเชียร พวงศิลป์ 9 หมู่ 11 อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190
300 นางศรีไพร คนกำลัง 45/1 หมู่4 อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190
301 นางสาวสมิหรา มงคล โปรแกรมเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นครราชสีมา 30000
302 นายชัชวาล ประเสริฐ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม อ. เมือง มหาสารคาม 44000
303 นายต่อศักดิ์ ตรงต่อสักดิ์ 191 ถ.เพชรเกษม ซ.20 อ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
304 นางจุรีรัตน์ เงินแดง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อ. เมือง นราธิวาส 96000
305 นายธนินทร์ ด่านกุล 31/10 ถ.พหลโยธิน ซอยศุภราช เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
306 นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฏา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส อ.ตากใบ นราธิวาส 96110
307 นายเอกนที เจริญทรัพย์ 107 ถ.ป้องนรภัย ต.จ๊ะเห อ.ตากใบ นราธิวาส 96110
308 นายวีรพล พินเนียม 147 หมู่ 2 ถ.ยนตรการกำธร อ.ควรกาหลง สตูล 91130
309 นายสุทัศน์ หงษ์โต 86/13 ซอย14 ถ.เทศบาล 4 อ.เมือง สระบุรี 18000
310 นายสมชาย อินจันทร์ 203 หมู่ 3 บ้านท่าไผ่ อ.สามเงา ตาก 63130
311 นายสมพงษ์ ฟองสินธุวานนท์ 202/3 หมู่ 3 อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
312 นางรำไพร นามสีลี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40260
313 นายอุทิศ ตีระวนินทร 211 หมู่บ้านเอื้อสุข ถ.พัฒนาการซอย20 กรุงเทพฯ 10250
314 นางสาวสลักจิต บุญล้น 49 หมู่2 อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
315 นางสาวบุษกร กิจบุญเลิศ 462 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก สระบุรี 18180
316 นายหมุน แก้วศิลา บริษัทนามานาว จำกัด 32 หมู่7 อ.เนินสง่า ชัยภูมิ 36130
317 นายวารินทร์ คอเหลี่ยม วิทยาเขตปทุมธานี อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
318 นายกฤษณะเวช ทรงธนศักดิ์ 132-134 ถ.รามบุตรี อ.พระนคร กรุงเทพฯ 10200
319 นายขวัญชัย ทัศกร สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร อ.เมือง สกลนคร 47000
320 นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา 24 ถนนสุขเกษม ซอย 10 อ.เมือง สกลนคร 47000
321 นางสาวจตุพร ไกรถาวร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน อ.ป่าพะยอม พัทลุง 93110
322 นายพรเทพ วิสุทธิรัตนกุล 555-559 ถ.โขคขัย-เดขอุดม อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110
323 นายเสรี มีพลกิจ 180 อ.สามเงา ตาก 63130
324 นายสวัสดิ์ ธรรมบุตร 61/569 ถ.เทพารักษ์ ซ. 8 ค. บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
325 นายสมสุข พวงดี บริษัท โชคชัยแดรี่ฟาร์ม จำกัด อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130
326 นายปณิธิ บุญมา 201/1300 ซ.38 ม.ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
327 นายสุภนา ไชยรังสินันท์ 3/1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ซอย 1 อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
328 นายสุรศักดิ์ มีสุวรรณ 596/2 ซอยรามคำแหง 39 เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
329 นางกรรณิกา รัตนวงค์ไพศาล 100/68 หมู่2 ถ.กาญจนาภิเษก เขต บางแค กรุงเทพฯ 10160
330 จ.ส.อ.เพชร ดวงใจดี 80/795 หมู่ 6 ถ.เศรฐกิจ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
340 นายอมรินทร์ อินทร์แก้ว สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
341 นางอนัญญา อุ่นภักดี 25/1 หมู่ 5 อ.เมือง สิงห์บุรี 16000
342 นางสาวภิญโญ เหลือสิงห์กุล 271 ถ.สุขุมวิท 31 ซอย 31 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
343 นายสุทธิพงษ์ สันติเทวกุล 68/1 ถ.คลองหลวง2 ซอยนาวี อ.คลองหลวง ปทุมธานี
344 นายโดมพล รัตนารานะ 54/236 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี อ.ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
345 นายเสกดาว สินสุพรรณ 7 หมู่1 อ.หนองกี่ บุรีรัมย์ 3120
346 นายพิเชษ คันธรินทร์ Western digital 140 หมู่2 อ.บางปะอิน อยุธยา
347 นายธำรง ทองจำรูญ สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี หมู่1 อ.หนองจิก ปัตตานี 94170
348 นายชาญชัย วงษ์ยีกุล 26/1279 หมู่ 1 อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
349 นายอำพน จิตรพิทักษ์ 30 หมู่ 14 อ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190
350 นายรังสี อุดมผล 191 ถ.สุขุมวิท 71ซอยปรีดีพนมยงค์ 9 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
351 นายวรารัตน์ เภารอด 152 หมู่1 อ.มวกเหล็ก สระบุรี 18180
352 นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ 3279/15 ถ.สิบศิริ อ.เมือง นครราชสีมา 30000
353 นายอชิระ แก้วช่วง 44/1 ถ.ประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 24 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
354 นายระพินทร์ เป็นสุข 161 ถ.ลาดพร้าว ซอย 81 เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
355 นายอดิศักดิ์ กาชาว บริษัทเฟรนท์ชิพแว้กซ์ จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
356 นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ 929 ถ.ตากสิน อ.เมือง ตาก 63000
357 คุณธนพร ศิวะเกื้อ 165 หมู่ที่4 ถ.สุขุมวิท ซอย117(ภาณุวงศ์) อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
358 นางสาวนภาพร ณ นครพนม 33/83 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.ลดาวัลย์ 2/4 อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
359 นายจักรพันธ์ เฮงเงิน 114 หมู่ 5 ถ.ท่าแดง-วังม่วง อ.ปากพลี นครนายก 26130
360 พ.ตอนุชิต วีระโชติ 41 กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทิดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
361 นายพรรณษา ศรีเมือง 303 หมู่ 11 อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
362 นายสุนทร นิคมรัตน์ ฟาร์มชวนชื่น 17/1 หมู่ 9 อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธุ์
363 นายวัชรินทร์ บุญภักดี 98/11 ซอยมีสุข ถ.วิภาวดี เขต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
364 นายเสมียน สุธาวี 13 หมู่ 8 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค อ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65162
365 นางสาวศุภากร อติวรพงศ์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เขต หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
366 นายสมพล ธิติประเสริฐ 33 ถ.ตรัง-พัทลุง อ.โยง ตรัง 92170
367 นายสุรศักดิ์ มีสุวรรณ 596/2 ซ.รามคำแหง อ.วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
368 นายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค อ.กำแพงแสน นครปฐม 73140
369 นายชัชวาล ประเสริฐ นักวิชาการสัตวบาล 7 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม อ.เมือง มหาสารคาม 44000
370 นายไพรัช ศรีนอนิล ชุมนุมอาสาเกษตรศาสตร์ สโมสรนักศึกษา อ.เมือง ขอนแก่น 40002
371 นางสุรพิน สชลอสเซอร์ 23/13 ม.พฤกษาชาติ ซอย ชัยพฤกษ์ 23 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
372 นายสถาปนิก นาคยา 266/62 อ.หนองบัว นครสวรรค์ 60110
373 นายคณิต ธัญญะภูมิ 690 หมู่ 1 บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170
374 นายหนูพิศ คลังกูเขียว 25หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮใต้ ซอยร้านภูเงิน อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
375 นายปราโมทย์ ขวัญชัยรัตนภูมิ 134 หมู่12 บ้านใหม่ชัยมงคล อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
376 นางสาวชุลีกร เชื้อเย็น 3798/133 ม.สรานนท์ ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว101 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
377 นายสมเกียรติ ประสานพานิช ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900
378 นายดานุพงษ์ อนุโภค 61 หมู่ 7 อ.วาวารินชำราป อุบลราชธานี 34190
379 นายรักเกียรติ ฮ่องลึก 275/91 ม.4 หมู่บ้านขวัญเมือง ถ.ลำพูน-เชียงใหม่ อ.หางดง เชียงใหม่ 50230
380 นายอาวุฒ แผลงศร 96 หมู่10 อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130
381 นายสุรสันติ หาญนาแซง 286 หมู่10 ถ.แจ้งสนิท อ.ชนบท ขอนแก่น 40180
382 ผ.ศมณฑา ผิวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง อุดรธานี 41000
383 นายสมชาย แพจิตต์ 660/144 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
384 นางสุพินดา วัฒนนาวิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส อ.ตากใบ นราธิวาส 96110
385 นายปัญญา เขียวธง สำนักงาน ส.ส อาภาภรณ์ พุทธปวน อ.เมือง ลำพูน 51000
386 พลตรีวิทวัส บุญยสัมพันธุ์ 60/700 หมู่ 8 ถ.แจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
387 นางสาวสลิตษา ศรีราช คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ป่าพะยอม พัทลุง 93110
388 นายเฉลิม กังวาน อ.หล่มสัก เพรชบูรณ์ 67110
389 พอ.สุธี ชูจันทร์ 166/3 หมู่4 ถนนอ่อนนุช เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
390 นางสาวรัชนีกร ศรีคง 9/12 หมู่บ้านทาวน์แอนด์คันทรี ถ.สังฆสันติสุข เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
391 นายธวัธชัย อินทรตุลย์ 12/5 ซ.7 ม.จินดานิเวศน์ ถนนลำพูน อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
392 นายสารกิจ ถวิลประวัติ ศูนย์วิจัยและบำรุงพัธุ์สัตว์นครราชสีมา อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130
393 ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 10900
394 นายไพโรจน์ ศิลมั่น ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290