กากเบียร์ (brewer’s grain)คุณสมบัติ
       เป็นส่วนเหลือจากขั้นตอนแรกของการทำเบียร์ จากการบ่มข้าวบาร์เลย์หรือข้าวมอลท์ ที่สเปรย์น้ำให้เมล็ดงอก จากนั้นจะผ่านขบวนการต้มคั้นน้ำแป้งและน้ำตาลออกเพื่อไปทำเบียร์ ส่วนที่เหลือคือกากมอลท์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กากเบียร์สด ลักษณะเป็นกากอ่อนนุ่ม ซึ่งในสภาพสดจะมีความชื้นสูงประมาณ 70-80% กากเบียร์สด จะเก็บไว้ใช้ได้ไม่นานเหลือมักบูดเน่ามีเชื้อราง่าย เมื่อนำไประเหยน้ำออกจะได้กากเบียร์แห้ง เก็บไว้ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้

ข้อจำกัดในการใช้
- กากเบียร์มีความฟ่ามสูง เยื่อใยสูง ไม่ควรให้สัตว์กินในปริมาณมาก ๆ เพราะกากข้าวมอล์ท จะไปขยายตัวในกระเพาะก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบการย่อย

ข้อแนะนำการใช้
- สัตว์กระเพาะรวม เช่น โคเนื้อ โคนม สามารถใช้กากเบียร์สด เลี้ยงได้ประมาณวันละ 8-10 กก./ตัว และควรให้กินหมดวันต่อวัน ส่วนกากเบียร์แห้ง สามารถให้ในปริมาณ 2 กก./ตัว/วัน หรือผสมในสูตรอาหารข้น ระดับที่ใช้ผสม 15-20% ในสูตรอาหาร
- กรณีใช้กากเบียร์แห้งเป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่น สุกร สัตว์ปีก  สามารถใช้ผสมสูตรอาหารได้ไม่ควรเกิน 2-5% ในสูตร

                                                        ส่วนประกอบทางเคมี (กากเบียร์แห้ง)

          ส่วนประกอบ % โดยน้ำหนักแห้ง
วัตถุแห้ง                                     93.00
โปรตีน                                      27.50
ไขมัน                                         6.50
เยื่อใย                                       14.20
เถ้า                                           3.70
ไนโตรเจนฟรีเอ็กแทรกซ์                      41.10
แคลเซียม                                     0.27
ฟอสฟอรัส                                    0.48
ยอดโภชนะย่อยได้ (TDN),                  67.10

                                                        ส่วนประกอบทางเคมี (กากเบียร์สด)

          ส่วนประกอบ % โดยน้ำหนักสด

ความชื้น                                    76.30
โปรตีน                                      5.70
ไขมัน                                       1.60
เยื่อใย                                       3.60
เถ้า                                         1.00
ไนโตรเจนฟรีเอ็กแทรกซ์                     11.80
แคลเซียม                                    0.07
ฟอสฟอรัส                                   0.12