รายงานประจำปี สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

         สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เป็นต้นมา ภายในมีเนื้อหา เกี่ยวกับ อัตรากำลัง การใช้จ่ายเงิน ผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ สถิติเกี่ยวการการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การผลิตเสบียงสัตว์ เป็นต้น ท่านที่สนใจสามารถค้นหาได้ตามหน่ายงานต่างๆ เช่น ห้องสมุดต่างๆ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ หรือติดต่อได้โดยตรงที่ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ โทร 02-6534489
2559