จัดทำโดย    สุขุม สุขเกษม 081-3629325
ข้อมูลโดย   อานุภาพ เส็งสาย 089-3125759

 

การจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ 210 อำเภอ
หน่วยงานปศจ.ใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งปรับเปลี่ยนงบประมาณรายจ่ายโปรดแจ้งได้ที่ e-mail:nutrition2@dld.go.th
     ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน ปี 2558
คณะทำงาน
โครงการอบรม สัมมนา ปี 2557
กิจกรรม          
จำนวนผู้เข้าชม free counters

                                                          

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 02-653-4444 ต่อ 3416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของเกษตรกร

เกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย

- ควรเลือกพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะโคนม หรือ โคเนื้อในปริมาณหนาแน่น

- เป็นเกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงโคนมหรือโคเนื้ออยู่ก่อนแล้ว

- มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2-3ไร่

- เกษตรกรแกนนำควรมีพื้นที่ในการจัดสร้างบ่อแก๊สชีวภาพที่เหมาะสม

- มีลักษณะเป็นผู้นำเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรเครือข่าย