จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นี้ กรมปศุสัตว์จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีไว้ บริการจำหน่ายให้กับประชาชนเช่นเคย แต่มีปริมาณไม่มากโดยจะเปิดบริการจองเมล็ดพันธุ์ ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ และจำหน่ายประมาณปลายเดือนมีนาคม 2560 นอกจากนี้ยังมีเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรที่จำหน่ายผ่านชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้