บริการคำนวณสูตรอาหารสัตว์

    เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสงค์จะผสมอาหารสัตว์ใช้เองแต่ยังไม่ทราบว่าจะผสมสูตรอาหารสัตว์อย่างไรดี หรือใช้ส่วนผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสัดส่วนเท่าไหร่จึงจะทำให้สัตว์เลี้ยงมีการเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตสูงนั้น บัดนี้กองอาหารสัตว์ได้เปิดบริการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ให้ท่านฟรี อย่างไรก็ตามผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการจากเราจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและประเภทอายุสัตว์ที่ท่านเลี้ยง รวมทั้งรายละเอียดชนิดและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆ ที่ท่านสามารถจัดหาได้ ทั้งวัตถุดิบประเภทพลังงาน ได้แก่ปลายข้าว เมล็ดข้าวโพดป่น มันสำปะหลัง ฯลฯ และวัตถุดิบประเภทโปรตีน ได้แก่ กากถั่วเหลืองชนิดสกัดน้ำมันหรือชนิดหีบน้ำมัน ปลาป่นชนิดใด เช่นโปรตีนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือร้อยละ 55 หรือ ร้อยละ 50  เป็นต้น       โดยขอรับบริการคำนวณสูตรอาหาร ติดต่อที่: nutrition3@dld.go.th กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ อำเภอบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

                                          
          ตัวอย่างสูตรอาหารสัตว์ที่คำนวณเสร็จแล้ว และสูตรที่เกษตรกรใช้แล้วได้ผลดี

          ความต้องการโภชนะของสัตว์แต่ละชนิด (Nutrients Requirement)

          วัตถุดิบอาหารสัตว์ ข้อบ่งใช้และองค์ประกอบเคมี

         กรณี ต้องการให้คำนวณสูตรอาหารสัตว์ใหม่  

5. ดาว์โหลดโปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์ กอส.1

6. สูตรอาหารทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

6.1 อาหารไก่เนื้อ

6.2 อาหารสุกร swine