บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์

    การเลี้ยงสัตว์ให้มีอัตราการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีนั้น ในเรื่องของอาหารสัตว์ จะต้องให้สัตว์ได้รับอาหารที่มีโภชนะ เหมาะสมสำหรับสัตว์แต่ละชนิด และแต่ละช่วงอายุ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน หรือสารพิษ ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ ซึ่งในเรื่องของอาหารสัตว์นี้ นอกจากนี้ไม่ควรจะมีสารต่างๆ ที่เป็นพิษต่อสัตว์ เช่น โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จะบอกให้ทราบว่าอาหารสัตว์ หรือวัตถุดิบที่ใช้ผสมเป็นอาหารสัตว์ มีคุณภาพเป็นอย่างไร กองอาหารสัตว์ จึงบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิดให้เกษตรกรหรือกลุ่มฟรีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของการตรวจสอบและประโยชน์ของการวิเคราะห์

การสุ่มเก็บและเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์ดินและน้ำเพื่อการวิเคราะห์
การส่งตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์
สถานที่ขอรับบริการวิเคราะห
แบบฟอร์มต่างๆในการนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์

ขั้นตอนการขอรับบริการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะโดยใช้เครื่อง NIRS

ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์อาหารสัตว์ โทร 029679758 โทรสาร 029679717 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0898122361 e-mail: nutrition6@dld.go.th

ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารโคเนื้อ download 931kb