บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

ส?นักพั?นาอาหารสัตว์ให้บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ตามมาตร?านวิธีการของ ISTA รายการ %ความชื้น %ความบริสุทธิ์ %เมล็ดพืชอื่นปน %ความงอก และน้?หนัก 1000เมล็ด (เ?พาะเมล็ดของหน่วยงาน) แก่ประชาชนทั่วไปฟรี ท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยงาน 4 แห่งคือ

  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์?หาสาร?า?
  2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
  3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร?อย?อ??
  4. ??นย์ว??ัย???พัฒนาอาหารสัตว์ส?รา??ร์?านี

วิธีส่งเมล็ดพันธุ์เพื่อตรวจสอบ

แบบฟอร์มคำขอส่งตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพ

แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ

แบบคำร้องขอรับบริการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

HOME