รวมบทความวิชาการด้านอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2539

เรื่องในเล่ม
การใช้ใบมันสำปะหลังเลี้ยงไก่
การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยยูเรียเป็นอาหารสัตว
การนำผลิตผลจากต้นกล้วยมาใช้เลี้ยงสัตว์
การพัฒนาอาหารสัตว์ในภาคใต
การเลี้ยงโคขุนได้ผลดีที่นราธิวาส
ข้าวโพดและวัสดุเศษเหลือจากข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์-1
ข้าวโพดและวัสดุเศษเหลือจากข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์-2
ความเหมาะสมในการปลูกพืชอาหารสัตว์ในภาคต่างๆ
ต้นสาคู อาหารสัตว์ราคาถูกของภาคใต้
แนวทางการเลี้ยงโคเนื้อด้วยวัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้ทางการเกษตรเป็นอาหารหยาบ
พิพิธภัณฑ์ไก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์
ยอดอ้อยอาหารหยายทดแทนหญ้าในฤดูแล้ง
เยื่อใยในอาหารสัตว
รายงานเบื้องต้นสภาพการจัดการด้านอาหารโคเนื้อและโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ-1
รายงานเบื้องต้นสภาพการจัดการด้านอาหารโคเนื้อและโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ-2
แร่ธาตุในพืชอาหารสัตว
ศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์ในภาคใต
สารพิษในพืชอาหารสัตว์
หลักการใช้ยอดอ้อยเลี้ยงโค-กระบือให้โตเร็ว
ฮามาต้า ถั่วพืชอาหารสัตว