ศูนย์กลางองค์ความรู้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
การจัดการองค์ความรู้
 > การ Capture องค์ความรู้ หน่วยงานสำนักพัฒนาอาหารสัตว์
>
คณะทำงานการจัดการองค์ความรู้
>
รายงานการประชุม
>
ชุมชนนักปฏิบัติ
องค์ความรู้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง/พรบ.ทั่วไป
>


ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การจำหน่ายแจกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์
และเสบียงสัตว์ ปีพศ. ๒๕๔๖
>

กำหนดราคารับซื้อและจำหน่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ ปี 2556
ทฤษฎีทั่วไป/ความรู้พื้นฐานทั่วไป
> ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๕๖
>
มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (CS)
 > มาตรฐานผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย (RS)
 >

การสุ่มเก็บและเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์ ดินและน้ำเพื่อการวิเคราะห์
 > พืชอาหารสัตว์ใช้ในประเทศ
 >

ประเภทของการตรวจสอบและ
ประโยชน์ของการวิเคราะห์อาหารสัตว์
 >
วัตถุดิบอาหารสัตว์
 > ความต้องการโภชนะของสัตว์
 >
สูตรอาหารสัตว์
ผลงานนวัตกรรม
>
โครงการนาหญ้า
>
หมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยี
บทความ/งานวิจัย/เอกสารเผยแพร่
 > บทความ
 > ผลงานวิจัย
>
รายงานประจำปี
>
เอกสารเผยแพร่
E-Learning


สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ Tel.02-653-4444 ต่อ 3415 โทรสาร.02-653-4933