การตรวจสอบย้อนกลับ คุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (Traceability of Forage Seed Quality)

กลับหน้าหลัก


 

ความเป็นมา

กรมปศุสัตว์มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐาน โดยการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ของสมาคมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย ด้วยการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทุกชุด ก่อนบรรจุถุง พร้อมกับบันทึกหมายเลขชุดเมล็ดพันธุ์ ไว้ทุกถุง จากนั้นนำผลการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทุกชุดไปเก็บไว้บนเวปไซต์ของกองอาหารสัตว์ ถ้าหากเกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ หรือที่กรมปศุสัตว์รับรองไว้ ไปปลูกแล้วไม่งอก เจ้าหน้าที่ปลายทางจะนำข้อมูลชุดเมล็ดพันธุ์ที่ปรากฎบนถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ ไปตรวจสอบกับข้อมูลของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ พร้อมทั้งหาสาเหตุว่า เกิดจากตัวเกษตรกร หรือเกิดจากเมล็ดพันธุ์ เพื่อหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบคุณภาพ และแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว
  2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของกรมปศุสัตว์มีคุณภาพดี
  3. เพื่อตรวจสอบหาจุดบกพร่องและแก้ไข ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของกรมปศุสัตว์

วิธีดำเนินการ

  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์/สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ทำหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ผสมคลุกรวมเมล็ดพันธุ์แต่ละชุดให้มีความสม่ำเสมอกัน พร้อมกับกำหนดเลขชุดเมล็ดพันธุ์ (Lot Number) ขึ้นเบื้องต้นเป็นรหัส 9 หลัก ประกอบด้วยชั้นเมล็ดพันธุ์ ปีพ.ศ. 2 หลัก - รหัสหน่วยงานผลิต 3 หลัก - ลำดับที่ผลิตในปีนั้น 2 หลัก เช่น RS49-326-01 ส่งให้โรงงานฯพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ชุดนั้น
  2. โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ทำหน้าที่ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทุกชุดก่อนบรรจุถุงให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ของกรมปศุสัตว์ จากนั้นกำหนดรหัสชุดเมล็ดพันธุ์ 10 หลัก ประกอบด้วย ชั้นเมล็ดพันธุ์ ปีที่ปรับปรุงฯ รหัสหน่วยงาน และเลขลำดับที่ 3 หลัก ปิดไว้ที่ถุงเมล็ดพันธุ์ทุกถุง พร้อมเขียนวันที่บรรจุถุงด้วย ที่ถุงเมล็ดพันธุ์ทุกถุงจะต้องติดสติกเกอร์ระบุเลขชุดเมล็ดพันธุ์ และวันที่ผลิต
  3. สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จะรวบรวม รหัสชุดเมล็ดพันธุ์ และผลการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แต่ละชุด ไปเก็บไว้ที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
  4. ในการขนส่งเมล็ดพันธุ์ ผู้ส่งจะต้องป้องกันมิให้เมล็ดพันธุ์ถูกแดด หรือ ถูกฝน ในขณะขนส่ง เพราะจะมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
  5. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ หน่วยงานปลายทางที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ จะต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ไว้อย่างถูกต้องคือ เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น กระสอบควรรองด้วยไม้ และป้องกันหนูไม่ให้เข้าไปทำลาย
  6. ค้นหาคุณภาพเมล็ดจากรหัสชุดเมล็ดพันธุ์ หน่วยงานปลายทางเป็นผู้รับผิดชอบในการให้คำแนะนำเกษตรกรเมื่อเมล็ดพันธุ์มีปัญหา และสามารถสืบค้นข้อมูลคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ชุดที่มีปัญหาได้ทันที่
  7. การทดลองหาจุดบกพร่อง สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จะให้หน่วยงานปลายทางส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ไปให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์แห่งละ 1 ถุง เพื่อตรวจหาข้อบกพร่องของการดำเนินงาน เช่น ภาชนะบรรจุ น้ำหนักเมล็ด ติดสติกเกอร์ระบุหมายเลขชุดเมล็ดพันธุ์ สติกเกอร์ระบุวันที่บรรจุ และจัดส่งเมล็ดที่ได้จากหน่วยงานปลายทางไปให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง เมื่อทราบปัญหาแล้วจะได้หาทางป้องกันต่อไป

การประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ทุกชนิดพันธุ์ รับประกันคุณภาพทุกถุงเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ไม่ได้เก็บไว้ในห้องเย็น ฉะนั้นผู้ที่ได้รับเมล็ดพันธุ์จะต้องใช้ปลูกภายในเวลา 1 ปีเพราะหากเก็บไว้ข้ามปีความงอกจะลดลง แต่ถ้าภายในเวลา 1 ปี นำไปปลูกแล้วเมล็ดพันธุ์ไม่งอก ให้ท่านติดต่อกับหน่วยงานที่จ่ายเมล็ดพันธุ์ เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน่วยงานปลายทางจะสอบถามเกษตรกรเพื่อหาสาเหตุ พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีปลูกให้เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบชุดเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรได้ทันทีว่าผลิตจากที่ใด และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ชุดนั้นเป็นอย่างไร จากนั้นรายงานให้กองอาหารสัตว์ทราบ แต่อย่างไรก็ตามถ้าพิสูจน์ได้ว่าเมล็ดพันธุ์ไม่งอกมีสาเหตุมาจากเมล็ดพันธุ์ไม่ได้คุณภาพแล้ว ทางกรมปศุสัตว์ยินดีเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ให้ใหม่