สัตว์ปีก
สัตว์เคี้ยวเอื้อง ...........
สุกร  
พืชอาหารสัตว์  
เมล็ดพันธุ์  
อื่นๆ

     Frequently Asked Question (FAQ) = ถามตอบปัญหา